Ochrana a tvorba životného prostredia

Záchranná stanica Ekocentrum Zázrivá

Žilinský región

Región, v ktorom organizácia pôsobí:

Žilinský región

Dolina 61, 027 05  Zázrivá

 

Misia a ciele organizácie

Misiou našej organizácie je v prvom rade záchrana živočíchov z voľnej prírody, ktoré by bez pomoci človeka zahynuli, a tiež zvyšovanie povedomia verejnosti o záchrane živočíchov. Naším cieľom je podľa možnosti vypustiť do prírody čo najväčšie množstvo jedincov prijatých do našej opatery a tiež postarať sa o tie živočíchy, ktoré sa už do prírody vrátiť nemôžu. Naším cieľom je tiež environmentálne vzdelávanie našich návštevníkov, vydávanie propagačných materiálov v tejto problematike a celkové pozitívne pôsobenie na verejnosť v oblasti ochrany prírody.

Krátke videá o našej činnosti:
https://www.youtube.com/watch?v=oXPm8Jsp8X0
https://www.youtube.com/watch?v=vPSYlfEWaIc

 

Významné dokončené projekty/dosiahnuté výsledky

Za vyše 10 rokov existencie Záchrannej stanice a Ekocentra v Zázrivej sa nám vďaka pomoci mnohých dobrovoľníkov, realizácii viacerých projektov a získania prostriedkov z darov podarilo vybudovať najlepšie zariadenie svojho druhu na Slovensku. Okrem záchrany živočíchov sa ako partner významne podieľame aj na medzinárodných projektoch – "Návrat Orla skalného do Moravskosliezskych Beskýd" a "Návrat sov Kuvika obyčajného a Plamienky driemavej na severné Slovensko". Sme organizácia, ktorú poznajú mnohí obyvatelia širokého regiónu jednak ako kontaktný bod pri nájdení zraneného živočícha, jednak ako ekovýchovné zariadenie, ktoré bežne navštevujú jednotlivci, rodiny, školy aj škôlky.

 

Pracovné kontakty s podobnými organizáciami doma i v zahraničí

Záchranná stanice v Bartošovicích na Morave (Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Nový Jičín) – www.csopnj.cz

ALCEDO – spoločnosť pre prírodu a krajinu – www.orolskalny.sk

 

Plán programových aktivít na rok 2019

Na rok 2019 plánujeme:
- bežnú prevádzku Záchrannej stanice a Ekocentra – starostlivosť o rehabilitované živočíchy, o areál zariadenia, nutné rekonštrukcie a opravy
- ekovýchovný program – návštevy v našom zariadení, prednášky na školách a v iných inštitúciách

 

Popíšte podrobne jednu z Vašich budúcoročných programových aktivít, pre realizácie ktorej si viete predstaviť dobrovoľnícku pomoc zamestnancov skupiny Tatra banka a. s.

Kompletná rekonštrukcia dvoch najstarších rozlietavacích voliér
Zdôvodnenie potreby tejto aktivity:
Rozlietavaciu voliéru sme postavili v roku 2006 a bola obrovským krokom vpred, čo sa týka podmienok rehabilitácie – umožnila kondične pripraviť vypúšťané vtáky na plnohodnotný život vo voľnej prírode. V roku 2008 k nej pribudla druhá a za obdobie vyše 10 rokov v nich bolo umiestnených niekoľko sto živočíchov. Keďže sú voliéry umiestnené priamo v teréne v nepriazni počasia, okolo a vnútri nich je vegetácia potrebná pre životné podmienky umiestnených živočíchov/vtákov, ich životnosť sa postupne skracuje. V súčasnosti je nutná kompletná rekonštrukcia, ktorá umožní tieto zariadenia ďalej plnohodnotne využívať.

 

Čo je cieľom plánovanej aktivity

Rekonštrukcia voliér umožní ich ďalšie využívanie na kondičnú prípravu vtákov pred vypustením: ak rehabilitovaný vták nemá možnosť lietať aspoň na dĺžku 10 – 15 m, nie je schopný nadobudnúť kondíciu potrebnú na prežitie a okamžité vyhľadávanie potravy a jeho vypustenie do voľnej prírody je teda rizikom. Možnosť kondičnej prípravy mnohonásobne zvyšuje šance na zaradenie sa vypusteného jedinca do plnohodnotného života vo voľnej prírode, a teda aj na jeho prežitie. Toto je zároveň primárnym cieľom našej organizácie.

 

Akú dobrovoľnícku činnosť očakávate zrealizovať dobrovoľníkmi z TB v rámci naplnenia týchto cieľov

Dobrovoľníkov by sme radi zapojili do samotných prác, či už pri samotnej rekonštrukcii (odoberanie poškodených dielov, montáž konštrukcie – v spolupráci s odbornými pracovníkmi), ale aj do súvisiacich prác – úprava vegetácie, nátery a podobne.
Všetky činnosti budú realizované v rámci bezpečnosti práce a vhodnosti pre zúčastnené osoby.

Súčasťou dobrovoľníckej aktivity by bola v prvom rade prehliadka zariadenia Záchrannej stanice, ukážka rehabilitovaných živočíchov a práce s nimi, prehliadka Ekocentra, propagačných a ekovýchovných exponátov, predmetov, prezretie filmov a podobne, ekovýchovná prednáška zameraná na záchranu živočíchov z voľnej prírody, ich rehabilitáciu a vypúšťanie, a ochranu prírody všeobecne.
V prípade záujmu tieto exkurzie a prednášky vieme vykonať aj bez nádväznosti na pomoc dobrovoľníkov, príp. na iných vhodných akciách, aj mimo zariadenia Záchrannej stanice a Ekocentra.

 

Kde plánujete túto aktivitu realizovať

Miestom realizácie všetkých aktivít je Záchranná stanica a Ekocentrum Zázrivá. Ekovýchovné prednášky vieme prezentovať aj kdekoľvek na Slovensku vrátane voľnej prírody.

 

Termín, v ktorom plánujete túto aktivitu realizovať

Rekonštrukcie plánujeme realizovať v mesiacoch máj až september 2019. Ekovýchovné aktivity budeme realizovať počas celého roka 2019, naše zariadenie je prístupné všetkým návštevníkom, je však potrebné vopred si dohodnúť návštevu.

 

Rozpočet min na 1 000 Eur, potrebný na realizáciu tejto aktivity (prednostne chceme podporiť materiálové potreby a kúpu, alebo prenájom pracovných nástrojov potrebných na zrealizovanie dobrovoľníckej aktivity)

Materiál potrebný na rekonštrukciu rozlietavacích voliér:
- rezivo (hranoly, dosky): 600 eur
- štrk a piesok, suchý betón: 300 eur
- náterové hmoty: 100 eur