Ochrana a tvorba životného prostredia

DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie

Bratislavský región

Región, v ktorom organizácia pôsobí:

Bratislavský región

Podunajská 24, 821 06  Bratislava

 

Misia a ciele organizácie

DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie je občianske združenie zamerané na ochranu prírody vrátane vzdelávania predovšetkým v environmentálnej oblasti. Organizácia vznikla v roku 1993. Má sídlo v Bratislave a pobočku v Banskej Štiavnici. Hlavným cieľom DAPHNE je poskytnúť odborné zázemie pre ochranu prírody v oblasti aplikovaného výskumu a manažmentu prírodných biotopov. Zameriavame sa na zber a spracovanie údajov o druhoch a biotopoch, tvorbu informačných systémov (databáz a GIS), vypracovanie metodík, štúdií a odborných návrhov, prípravu programov, starostlivosť a záchranu pre chránené časti prírody, priamu ochranu druhov a ekologickú obnovu biotopov, monitoring druhov a biotopov a spracovanie znaleckých posudkov v odvetví ochrany prírody a krajiny.
Náplňou našej práce je okrem výskumu aj práca s rôznymi záujmovými skupinami, ktoré výrazne ovplyvňujú ochranu prírody (samosprávy, poľnohospodári, lesníci, vodohospodári a pod.). Snažíme sa u nich zvyšovať povedomie najmä v oblasti ekologického manažmentu území a ochrany vzácnych biotopov, a to prostredníctvom priamej spolupráce alebo realizáciou rôznych školení a seminárov.

Okrem odborných aktivít v oblasti ochrany prírody kladieme veľký dôraz na environmentálnu výchovu a vzdelávanie, ktoré pokladáme za dôležitú súčasť procesu ochrany prírody, sú preto neoddeliteľnou súčasťou každého projektu. Okrem projektových edukačných aktivít realizujeme v Bratislave a okolí už cca 20 rokov environmentálnu výchovu na MŠ a ZŠ, ktorým ponúkame ekovýchovné vzdelávacie programy a exkurzie vedené zážitkovou, poznávacou aj hravou formou. Prostredníctvom nich sa snažíme vytvárať pozitívny vzťah k prírode, ktorý môže podnietiť ohľaduplné a šetrné správanie k nej. Vo vzdelávaní sa okrem detí zameriavame aj na pedagógov, pre ktorých pripravuje metodické semináre, tvorivé dielne alebo zážitkové semináre.

 

Významné dokončené projekty/dosiahnuté výsledky

Radíme sem ukončenie projektu „Obnova endemických panónskych slanísk a piesočných dún na južnom Slovensku“. V rámci EÚ sa tieto územia nachádzajú len v Panónskej oblasti a v nej len na južnom Slovensku. Tieto biotopy boli v nepriaznivom stave, mnohé na pokraji vyhynutia (pozn.: Pojmom biotop označujeme spolupôsobenie živých a neživých činiteľov, ktoré vytvárajú životné prostredie, napr. pre populáciu určitého druhu živočíchov, rastlín a pod.). V rámci projektu sme preskúmali ekologické fungovanie týchto systémov v krajine, vypracovali programy starostlivosti o tieto územia s dôrazom na spoluprácu s vlastníkmi území a miestnymi obyvateľmi. Na územiach sme obnovili pastvu oviec a hovädzieho dobytka, ktorá priaznivo prispieva k udržiavaniu ich prirodzených podmienok. Vďaka projektu sme počas monitorovacích prác zozbierali jedinečnú bohatú bázu dát o týchto vzácnych biotopoch. Dáta poslúžia pri ďalšom pozorovaní vývoja vzácnych slanísk a piesočných dún a nastavovaní účinných opatrení na ich udržanie.

V 2018 sme ukončili aj významný projekt „Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy“. Dôvodom na realizáciu tohto tiež 6-ročného projektu bol alarmujúci stav prírody v regióne Bratislavy. Pre intenzívne lesné hospodárstvo, narúšanie vodného režimu a rôzne nežiaduce vplyvy ľudskej činnosti sa tu dostávali na hranicu vyhynutia jedinečné lesné aj nelesné biotopy. S výdatnou pomocou dobrovoľníkov (aj spomedzi zamestnancov Tatra banky) sme odstraňovali náletové a invázne dreviny. Obnovili sme pôvodné drevinové zloženie lesných a lesostepných spoločenstiev a zrevitalizovali vodné a mokraďové biotopy. Prinavrátili sme do života tradičné obhospodarovanie pôvodných lúčnych biotopov. Stáda pasúcich sa kôz či oviec je dnes možné vidieť na Devínskej Kobyle či v Biskupických luhoch. Ich prínos na týchto územiach je obrovský aj vďaka tomu, že potláčajú ďalšie zarastanie území náletovými drevinami, rozširujú semená rastlín na svojich telách aj trusom, kopytami narúšajú povrch pôdy, čím vytvárajú podmienky na rozmnožovanie vzácnych druhov rastlín a pod. Na územiach sme vybudovali návštevnícku infraštruktúru – edukačné prvky, pozorovacie veže, infopanely, náučné chodníky.

V oblasti environmentálnej výchovy sa nám v školskom roku 2017/18 podarilo zážitkovo vzdelávať viac než 18 000 detí materských, základných a stredných škôl, čo bolo doterajšie maximum v našej organizácii.

 

Pracovné kontakty s podobnými organizáciami doma i v zahraničí

Štátna ochrana prírody SR, puchala@sopsr.sk

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, Česká republika, pavlina.zilkova@lipka.cz (pracovisko Jezírko)

ALKAWildlife ČR, Kateřina Poledníková <katerina.polednikova@alkawildlife.eu>

 

Plán programových aktivít na rok 2019

- V projekte "Sysle pre krajinu, krajina pre sysle" plánujeme pokračovať v realizácii aktivít na udržanie populácie sysľa pasienkového a biodiverzity lúčnych spoločenstiev. V štyroch lokalitách (Kuchyňa, Boleráz, Chtelnica, Trnava) budeme monitorovať počet nôr a prikrmovať sysle (veríme, že opäť aj za pomoci dobrovoľníkov – i z Tatra banky), zabezpečovať obhospodarovanie pasienkov tradičnou pastvou, vysádzať ovocné stromy, pokiaľ to lokálne podmienky umožnia a pod. http://daphne.sk/monitoring-sysla-pasienkoveho-v-kuchyni-vyvrat-dobrovolnicka-akcia/ http://daphne.sk/sk/ochrana-biodiverzity/projekty/sysle-pre-krajinu-krajina-pre-sysle/aktivity-a-vysledky/
- V projekte "Kooperácie v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK-AT" plánujeme okrem iného zrealizovať niekoľko workshopov zážitkového vzdelávania v Banskej Štiavnici, kde učiteľom z Bratislavy a zo Záhoria zabezpečíme program tzv. Živej učebnice, v ktorom si vyskúšajú pár dní fungovať v rolách žiakov a skúmať svet, tzn. preberať učivo bádateľsky. http://daphne.sk/sk/vzdelavanie/vzdelavacie-projekty/kooperacie-v-oblasti-vzdelavania-v-pohranicnom-regione-sk-at/aktivity/
- V projekte "City Nature" v spolupráci s rakúskym projektovým partnerom a Mestskými lesmi v Bratislave plánujeme realizovať aktivity na zvýšenie rozmanitosti druhov živočíchov a rastlín v lesoch Bratislavy aj Viedne. Aj s účasťou dobrovoľníkov z verejnosti a škôl budeme monitorovať netopiere, vtáctvo, hmyz, les či lúčne spoločenstvá. Zhotovíme a vytlačíme príťažlivé „kľúče“ na poznávanie motýľov, lúčnych koníkov, netopierov a pod. Zároveň máme za cieľ nájsť partnera, ktorý bude spolufinancovať aktivity ekocentra na Kamzíku v Bratislave. http://daphne.sk/city-nature-novy-projekt-na-vyskum-a-ochranu-luk-hmyzu-vtactva-ale-i-netopierov/
- Naďalej plánujeme organizovať užitočné dobrovoľnícke aktivity s cieľom udržania a podpory chránených území aj formou firemného dobrovoľníctva a teambuildingov, napr.: http://daphne.sk/21-9-2018-topolove-hony-dobrovolnictvo-a-teambuilding-so-swiss-re/.
- Plánujeme dokončiť vývoj a nasadiť aplikáciu na efektívne objednávanie našich ekovýchovných programov a pokračovať vo vysokej kvalite environmentálneho vzdelávania pre školy aj verejnosť. http://daphne.sk/sk/vzdelavanie/programy-pre-skoly/

 

Popíšte podrobne jednu z Vašich budúcoročných programových aktivít, pre realizácie ktorej si viete predstaviť dobrovoľnícku pomoc zamestnancov skupiny Tatra banka a. s.

V roku 2019 by sme radi nadviazali na úspešné dobrovoľnícke brigády so zamestnancami Tatra banky a ponúkame na výber spoluprácu v niektorej z týchto oblastí:
- prikrmovanie sysľa pasienkového a monitoring nôr s GPS prístrojmi na pasienku v lokalite Kuchyňa-Vývrat, príklad takejto akcie aj s fotkami: http://daphne.sk/pomoc-pri-zachrane-sysla-pasienkoveho-na-zahori/; realizácia vo vopred dohodnutý deň (máj – júl)
- výroba búdok pre netopiere – dobrovoľníci dostanú rukavice, náradie, materiál, inštrukcie a so skúseným sprievodcom z Daphne budú vyrábať búdky pre netopiere, ktoré budú následne vyvesené na vhodné miesta v okolí Bratislavy; realizácia vo vopred dohodnutý deň počas roka
- mapovanie, pozorovanie živočíchov – dobrovoľníci dostanú inštrukcie a pomôcky, s ktorými budú v dohodnutej lokalite spolu s odborným sprievodcom z Daphne hľadať napr. netopiere, lúčne koníky alebo motýle a evidovať ich výskyt; realizácia vo vopred dohodnutý deň počas leta
Vyššie uvedené tipy boli pre skupinky dobrovoľníkov, avšak radi uvítame aj pomoc jednotlivcov, napr. pri výrobe a oprave pomôcok na ekovýchovu (strihanie, maľovanie, lepenie, zošívanie a pod.).
Počas týchto aktivít si vždy niečo povieme o širšom kontexte, dôvodoch, výsledkoch a cieľoch diela, ku ktorému aj Vy takto priložíte svoju dôležitú pomocnú ruku.
Okrem spolupráce tohto druhu vieme zorganizovať aj väčšie akcie, napr. pre 50 ľudí, s obsahom užitočnej dobrovoľníckej činnosti v oblasti ochrany prírody, ktoré si firmy u nás objednávajú ako obsah teambuildingu. Radi ju pre Vás pripravíme na mieru.

 

Čo je cieľom plánovanej aktivity

Záchrana sysľa pasienkového v oblasti Kuchyňa-Vývrat, čím prispejeme k znovuobnoveniu biodiverzity, čiže rozmanitosti výskytu rastlinných a živočíšnych druhov.
Bližšie spoznanie a účinná ochrana vzácnych stavovcov (napr. netopiere, vtáky) aj bezstavovcov v prostredí Bratislavy a jej bezprostredného okolia.

 

Akú dobrovoľnícku činnosť očakávate zrealizovať dobrovoľníkmi z TB v rámci naplnenia týchto cieľov

Monitoring s GPS prístrojmi a prikrmovanie sysľa pasienkového na lúkach v oblasti Kuchyňa-Vývrat. Výroba búdok pre netopiere z dreva – meranie a pílenie dreva, klincovanie. Monitorovanie živočíšnych druhov dohodnutým spôsobom, napr. bezpečný odchyt a pozorovanie živočíchov, evidencia výskytu do GPS prístrojov, zaznamenávanie údajov o výskyte do formulárov a pod.

 

Kde plánujete túto aktivitu realizovať

Pasienky v oblasti Kuchyňa-Vývrat, Mestské lesy/Železná studienka v Bratislave

 

Termín, v ktorom plánujete túto aktivitu realizovať

Jar až jeseň 2019

 

Rozpočet min na 1 000 Eur, potrebný na realizáciu tejto aktivity (prednostne chceme podporiť materiálové potreby a kúpu, alebo prenájom pracovných nástrojov potrebných na zrealizovanie dobrovoľníckej aktivity)

Krmivo pre sysľa pasienkového, náradie, rukavice, drevo na výrobu búdok pre netopiere, pomôcky na monitoring a pozorovanie netopierov a ďalších živočíchov, príprava a koordinácia týchto aktivít