Ochrana a tvorba životného prostredia

Lesoochranárske zoskupenie VLK

Prešovský región

Región, v ktorom organizácia pôsobí:

Prešovský región

Tulčík č. 310, 082 13  Tulčík

 

Misia a ciele organizácie

Hlavným cieľom organizácie je záchrana prirodzených lesov. Dlhodobou víziou je vytváranie siete tzv. evolučných lesov na 10 % rozlohy Slovenska, kde sú chránené prirodzené procesy (nielen jednotlivé druhy rastlín či živočíchov), a to prostredníctvom vytvárania súkromných rezervácií, prenájmom lesov, navrhovaním a presadzovaním nových štátnych a rozšírených rezervácií a zabezpečovaním ochrany existujúcich chránených území. (V súčasnosti je totiž v najprísnejšom stupni ochrany len 1,7 % územia Slovenska a aj do tých sú neustále snahy zasahovať požadovaním udelenia výnimiek na zákonom zakázané činnosti.)
Ďalším cieľom je dosiahnutie celoročnej ochrany vlkov a zastavenie tzv. regulačného lovu medveďov, ktoré nespôsobili žiadnu škodu na majetku ani ujmu na zdraví.

vizia_VLK.pdf (125.53 KB)

 

Významné dokončené projekty/dosiahnuté výsledky

* Vytvorené bezzásahové územia (1070 hektárov):
- prvá súkromná rezervácia SPR Vlčia (21,24 ha, Čergov) – vďaka príspevkom ľudí z 19 krajín („Kúp si svoj strom") – proces vyhlasovania trval 5 rokov; Vlčiu denník SME zaradil medzi 20 naj činov v histórii Slovenska;
- SPR Rysia (30,49 ha, Strážovské vrchy) – štedrý dar VLK-u od súkromného vlastníka
- záchrana 160-hektárového lesa v NPR Suchá dolina (TANAP) pred ťažbou prenájmom na 40 rokov
- rozšírenie štátnych rezervácií PR Udava (NP Poloniny) z 52,09 na 393,30 ha, NPR Kyjovský prales (Vihorlat) z 53,4 na 397,42 ha
- nové štátne rezervácie: PR Bisce, 28,01 ha, zachránili sme zvyšok lužných lesov v nive Ondavy, ktorý mal byť vyrúbaný, a PR Borsukov vrch, 146 ha – vznikla po tlaku VLK-a na nedostatočnú ochranu UNESCO Karpatských bukový pralesov
* Prikúpených 60 ha území v Čergove na rozširovanie SPR Vlčia
* Zastavená ťažba v Tichej a Kôprovej doline (TANAP) po kalamite v roku 2004; boj trval do roku 2013
* Zastavená holorubná ťažba v ochrannom pásme NPR Oblík (Slanské vrchy), v biosférickej rezervácii Poľana, v NP Poloniny nad zdrojom pitnej vody Stariná; zablokovali sme a zrušili nelegálne organizovanú Rallye Tatry cez NP Slovenský raj; zastavili organizovanie konského póla na Štrbskom plese
* Vstupom do stoviek správnych konaní ročne sa podarilo výrazne obmedziť schvaľovanie ťažby v rezerváciách, zachrániť státisíce stromov pred výrubom, zastaviť letecké postreky chemických látok v národných parkoch, výrazne obmedziť pozemné postreky...
* Dosiahli sme významné zlepšenie stavu ochrany vlkov – celoročná ochrana na pohraničných územiach a územiach európskeho významu, zákaz lovu na spoločných poľovačkách a sprísnenie podmienok lovu
* Na európskom súde sme obhájili odopierané právo na postavenia účastníka konania vyplývajúce z medzinárodných dohovorov - je to výhrou aj pre iné organizácie (účastníctvo umožňuje dávať nezákonné rozhodnutia v konaniach preskúmať súdom)
* Veľkým úspechom je výhra VLK-a na súde proti rozvoju zimného strediska v NPR Furkotská dolina – Najvyšší súd SR vo vyjadrení v r. 2017 napísal: „Musíme sa jasne rozhodnúť, či chceme na tomto území národný park pre prírodu a ľudí, alebo ‚lunapark‘, ktorým sa TANAP stáva. Tie dve veci sa na tom istom mieste vylučujú.“

 

Pracovné kontakty s podobnými organizáciami doma i v zahraničí

Aropaňe, o. z, Oľka

Sosna, o. z., Družstevná pri Hornáde

Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko

Hnutí DUHA, Brno (Praha), ČR

Pracownia na rzecz wszystkich istot, Bielsko Biala, Poľsko

Forest Movement Europe – Taiga Rescue Network

 

Plán programových aktivít na rok 2019

Aktivity s dôrazom na pohorie Čergov:
* Rozširovanie bezzásahových území prikupovaním pozemkov a presadzovaním návrhov na ministerstve životného prostredia na 11 nových rezervácií v rôznych pohoriach Slovenska (vrátane dvoch v pohorí Čergov) o celkovej rozlohe vyše 17 000 hektárov, ktoré už VLK predložil
* Manažovanie zbierky Kúp si svoj strom, v rámci ktorej ľudia prispievajú symbolickou kúpou stromov v Čergove na postupné prikupovanie území v okolí SPR Vlčia – http://www.wolf.sk/sk/kup-si-svoj-strom/sukromna-prirodna-rezervacia-vlcia
* Zabezpečovanie aktívnej ochrany Čergova
* Celoslovenská kampaň za NIČ za zmenu zákona o ochrane prírody a krajiny – Petícia za lepšiu ochranu prírody požaduje, aby bola stanovená rozloha bezzásahových území na 10 % rozlohy Slovenska a aby bol v nich umožnený voľný pohyb osôb (petíciou z roku 2017, ktorú podpísalo 50 446 občanov, sa podarilo do dokumentu Envirostratégia 2030 presadiť postupné rozširovanie bezzásahového územia v národných parkoch na 75 % ich rozlohy, čo zodpovedá medzinárodným kritériám)
* Kampaň Biomasaker (začala 1. 4. 2014 v Čergove – https://biomasaker.wolf.sk/na-uvod/, petíciu podpísalo 38 000 ľudí) – navrhujeme zrušenie dotácií na spaľovanie energetickej štiepky z dreva (zvyšujú tlak na odlesňovanie Slovenska a výruby stromov na nelesných plochách) – podarilo sa dosiahnuť, že návrh novely zákona o obnoviteľných zdrojoch prešiel v NR SR do druhého čítania – aktuálne informácie na https://biomasaker.wolf.sk/
* Sprevádzanie záujemcov o návštevu SPR Vlčia
* Pomoc a podpora miestnym komunitám pri ochrane ich životného prostredia a poskytovanie know-how – napr. kampaň proti ťažbe ropy a plynu na severovýchode Slovenska – v spolupráci s miestnymi komunitami sa podarilo zastaviť prieskumné vrty na ťažbu ropy a plynu v Smilne a Ruskej Porube a zmeniť zákon: zaviedla sa povinnosť posudzovať vplyvy na životné prostredie aj v prípade prieskumných vrtov na ťažbu plynu a ropy (pod Čergovom sme v roku 2017 zastavili aj plánovanú ťažbu štrkopieskov a v novembri 2018 výrub 51 000 stromov v Raslaviciach)
* Organizovanie jedinečných terénnych seminárov Gaia – náš domov (www.wolf.sk/sk/programy/gaia-nas-domov/program)
* Organizovanie zimného prednáškového cyklu pre verejnosť v Prešove, prednášok pre študentov a informačných stánkov
* Organizovanie pravidelných akcií pre širokú verejnosť „štvrtky s VLK-om“ v Prešove

 

Popíšte podrobne jednu z Vašich budúcoročných programových aktivít, pre realizácie ktorej si viete predstaviť dobrovoľnícku pomoc zamestnancov skupiny Tatra banka a. s.

Aktívna ochrana pohoria Čergov zahŕňa:
* Monitoring súkromných chránených území – SPR Vlčej a prikúpených území, s dôrazom na oblasť Soliska, kde od roku 2013 intenzívne prikupujeme lesy a ktorá je pod lesohospodárskym tlakom. V novembri 2017 sme v tejto lokalite tzv. hybridnou blokádou zastavili ťažbu dreva a tento stav trvá doteraz. Okrem priamej akcie v teréne sme podali niekoľko trestných oznámení a podnetov na inšpekciu životného prostredia. Pokračuje intenzívny monitoring týchto prikúpených území a geodetické vymeriavanie ich hraníc.
* Označovanie obvodových a majetkových hraníc SPR Vlčia a majetkových hraníc prikúpených území, osadzovanie poškodených tabúľ a stĺpov označujúcich tieto územia, príprava a inštalovanie transparentov.
* Monitoring stavu značenia a tabúľ štátnych rezervácií, kontrola nelegálnych činností v týchto rezerváciách (krádeže dreva, prejazdy motorovými vozidlami), riešenie pytliactva.
* V prípade objavenia nelegálnych aktivít podávanie podnetov na príslušné orgány ochrany prírody, trestných oznámení na políciu a priama blokáda v teréne.
* Monitoring lesohospodárskej činnosti v Čergove a podávanie podnetov pri objavení nelegálnej činnosti a riešenie nadmerných výrubov v podhorí (firma Bioenergy v Bardejove už po podnete LZ VLK pokutu za spaľovanie zdravých stromov dostala).

 

Čo je cieľom plánovanej aktivity

Cieľom plánovanej aktivity je ochrana lesov v pohorí Čergov s dôrazom na zabezpečovanie ochrany bezzásahových území. Ochrana lesov v závere dolín pred ťažbou je veľmi dôležitá, lebo ide o flyšové pohorie s nedostatočnou vodozádržnou schopnosťou a vyrúbané územia urýchľujú odtok vody do podhorskej oblasti a následný vznik povodňových situácií.

 

Akú dobrovoľnícku činnosť očakávate zrealizovať dobrovoľníkmi z TB v rámci naplnenia týchto cieľov

Dobrovoľnícka činnosť je vítaná pri značení hraníc chránených území (v minulosti už pomáhali ako dobrovoľníci zamestnanci IT firmy a pravidelne pomáhajú účastníci Gaia seminárov), pomoc pri osadzovaní stĺpov či výmene tabúľ.
Privítali by sme tiež pomoc zamestnancov aj so zbieraním podpisov pod petíciu Za lepšiu ochranu prírody.

 

Kde plánujete túto aktivitu realizovať

Čergov (okres Sabinov, východzia obec Majdan)

 

Termín, v ktorom plánujete túto aktivitu realizovať

Táto aktivita sa realizuje kontinuálne počas celého roka.
Samotné značenie hraníc či výmenu poškodených stĺpov a tabúľ je možné realizovať v mesiacoch apríl – september 2019.

 

Rozpočet min na 1 000 Eur, potrebný na realizáciu tejto aktivity (prednostne chceme podporiť materiálové potreby a kúpu, alebo prenájom pracovných nástrojov potrebných na zrealizovanie dobrovoľníckej aktivity)

Rozpočet zahŕňa: materiálno-technické zabezpečenie maľovania hraníc, výmeny poškodených tabúľ a stĺpov, prípravu a inštalovanie transparentov; mapy a geodetické práce; cestovné aktivistov a dobrovoľníkov pri monitoringu územia; komunikačné náklady