Ochrana a tvorba životného prostredia

Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku

Prešovský región

Región, v ktorom organizácia pôsobí:

Prešovský región

Andraščíkova 618/1, 085 01   Bardejov

 

Misia a ciele organizácie

Našou misiou je šíriť dobré meno netopierov a robiť praktické kroky pre ich ochranu. Sú opradené mnohými poverami. Každý pozná povery o zapletaní sa do vlasov, o tom, že cicajú krv, a každý asi videl/čítal Drakulu. Pritom všetkých 28 druhov netopierov, ktoré u nás žijú, sa živí hmyzom. Organizujeme Noci netopierov, kde ukazujeme netopiere zblízka a búrame tieto mýty. V zime sa venujeme sčítaniu netopierov v podzemných úkrytoch, kde spia zimným spánkom. V lete ich stretávame v podkroviach kostolov a iných stavieb, kde vychovávajú mláďatká. Na jeseň, keď odtiaľ odletia, čistíme podkrovia od netopierieho trusu – guána, ktoré ocení každý záhradkár ako výborné hnojivo.

 

Významné dokončené projekty/dosiahnuté výsledky

Boli sme partnerom celoslovenského projektu LIFE, zameraného na ochranu netopierov a vtákov v budovách na Slovensku. Jeho cieľom bolo dosiahnuť, aby pri zatepľovaní a iných stavebných prácach nedochádzalo k úhynu vtáctva a netopierov. Výsledky tohto projektu boli ocenené aj v Bruseli. Európska komisia ohodnotila v kategórii Príroda a Biodiverzita tento projekt prestížnym titulom „Najlepší z najlepších“.

 

Pracovné kontakty s podobnými organizáciami doma i v zahraničí

Správa slovenských jaskýň, Slovensko, www.ssj.sk

Koordinationsstelle für Fledermausschutz in Thüringen, Nemecko, www.fledermausschutz.de

Polish Society Of Wildlife Friends "pro Natura", Poľsko, www.pronatura.org.pl

Batlife Europe, medzinárodná, www.batlife-europe.info

Center for Karst and Speleology, Bosna a Hercegovina, www.centarzakrs.ba

Mammal Conservation Group of BirdLife Hungary, Maďarsko, www.mme.hu

Česká společnost pro ochranu netopýru (CESON), Česká republika, www.ceson.org

 

Plán programových aktivít na rok 2019

V letných mesiacoch bude prebiehať monitoring kolónií – zoskupení samíc s mláďatami pozorovaním večernej výletovej aktivity. V priebehu jari, jesene a zimy v roku 2019 zrealizujeme ochranné opatrenia pre netopiere v 10 kostoloch, ktoré sú využívané kolóniami netopierov.

 

Popíšte podrobne jednu z Vašich budúcoročných programových aktivít, pre realizácie ktorej si viete predstaviť dobrovoľnícku pomoc zamestnancov skupiny Tatra banka a. s.

Príklad: Realizácia ochranných opatrení v kostole v obci Valkov (okr. Stropkov). Pôjde najmä o vyčistenie podkrovných priestorov od netopierieho trusu – guána. Guáno je možné použiť ako hnojivo do záhrad a polí. Tiež zrealizujeme drobné úpravy v podkroviach, ktoré pomôžu uľahčiť čistenie v ďalších rokoch a chrániť sakrálne objekty (napr. montáž nových podláh, prekrytie drevených trámov lepenkou či iným materiálom, úpravy vletových otvorov a i.). V neposlednom rade sa budeme venovať zlepšovaniu úkrytových možností pre netopiere v podkroviach, a to montážou rôznych typov štrbinových úkrytov. Všetky práce budú realizované spoločne vytvorením pracovných skupín.

 

Čo je cieľom plánovanej aktivity

Cieľom aktivít je ochrana sakrálnych objektov, z ktorých mnohé sú aj národnými kultúrnymi pamiatkami. Objekty využívané väčšími zoskupeniami netopierov, tzv. reprodukčnými kolóniami, si vyžadujú pravidelnú údržbu, najmä čistenie. V rámci projektu zrealizujeme monitoring a pomôžeme nielen vyčistiť podkrovia s nahromadeným netopierím trusom (guánom), ale aj navrhnúť a zrealizovať menšie technické zásahy, ktoré uľahčia čistenie v ďalších rokoch a pomôžu chrániť súčasti kostolných veží a podkrovných priestorov. Montážou rôznych typov štrbinových úkrytov zlepšíme úkrytové možnosti pre štrbinové druhy v podkroviach.

 

Akú dobrovoľnícku činnosť očakávate zrealizovať dobrovoľníkmi z TB v rámci naplnenia týchto cieľov

- aktívnu pomoc pri čistení podkrovných priestorov
- asistenciu pri realizácii technických zásahov a montáže nových úkrytov
- sčítanie kolónií v letnom období pozorovaním večernej výletovej aktivity (realizované v tíme – každý vletový otvor objektu je sledovaný 1 osobou)

 

Kde plánujete túto aktivitu realizovať

Mestá a obce stredného a východného Slovenska (Banskobystrický, Prešovský a Košický kraj)

 

Termín, v ktorom plánujete túto aktivitu realizovať

Jar, jeseň, zima 2019 – ochranné opatrenia
Leto 2019 – monitoring

 

Rozpočet min na 1 000 Eur, potrebný na realizáciu tejto aktivity (prednostne chceme podporiť materiálové potreby a kúpu, alebo prenájom pracovných nástrojov potrebných na zrealizovanie dobrovoľníckej aktivity)

spotrebný materiál (čistenie: vrecia, rukavice, metly, lopaty, respirátory s filtrami, ochranné obleky, monitoring: mechanické počítadlá) – 500 eur
špeciálny priemyselný vysávač – 400 eur
materiál na drobné technické úpravy (rezivo, lepenka, spojovací materiál) – 800 eur
búdky/úkryty pre štrbinové druhy – 1 400 eur
náklady na cestovné – 1 000 eur
občerstvenie – 750 eur

celkovo 4 850 eur