Ochrana a tvorba životného prostredia

Občianske združenie TATRY

Žilinský región

Región, v ktorom organizácia pôsobí:

Žilinský región

KEMI 627/5, 031 04  Liptovský Mikuláš

 

Misia a ciele organizácie

Občianske združenie TATRY (OZ TATRY) je popredná environmentálna mimovládna organizácia, ktorá vznikla v októbri 2000 zo skupiny ľudí, ktorí sa podieľali na ochrane a tvorbe životného prostredia v podtatranskej oblasti od decembra 1998.

Cieľom OZ TATRY je ochrana životného prostredia a kultúrneho dedičstva v podtatranskej oblasti v spolupráci so štátnymi a samosprávnymi orgánmi, podnikateľskými subjektmi a ďalšími mimovládnymi organizáciami.

Naša dlhodobá vízia je zadefinovaná v „Programe obnovy krajiny v podtatranskom regióne“, ktorý má nasledovné podprogramy:

• Výchovno-vzdelávacie aktivity
• Obnova nelesnej drevinovej vegetácie
• Občiansky monitoring vodných tokov
• Manažment chránených území a druhová ochrana
• Propagácia bioproduktov a tradičných remesiel
• Ochrana zdrojov a hospodárenie s nimi

Niektoré aktivity presahujú rámec regiónu: sme organizáciou, ktorá sa v najväčšom rozsahu venuje problematike monitorovania environmentálnej kriminality v SR (nelegálne skládky odpadov, výruby drevín v mestách v tzv. voľnej krajine, porušovanie zákona o vodách...).

Občianske združenie TATRY je členom medzinárodnej organizácie Danube Environmental Forum (DEF), Slovenskej klimatickej koalície, Agro – ekofóra a platformy Ekofórum.

OZ TATRY je držiteľom nasledovných cien:

• japonskej environmentálnej ceny „Sasakawa Environmental Award“ (2000, 2002),
• „Národnej ceny za kultúrne a prírodné dedičstvo 2004“,
• Ceny Rady mládeže Slovenska za podporu práce s deťmi a mládežou – „MOST 2006“,
• britskej environmentálnej ceny „International Green Apple Awards“ (2007),
• Ceny odpadového hospodárstva „Zlatý mravec“ v kategórii inovatívny počin (2010) a v kategórii environmentálna výchova (2015),
• Ceny Nadácie Orange za regionálny rozvoj (2011).

Predseda OZ TATRY je držiteľom Ceny Liptova 2000 v kategórii Ochrana a tvorba životného prostredia.

V ostatných rokoch sa venujeme predovšetkým:

- monitoringu environmentálnej kriminality (https://pado.blog.sme.sk/t/27613/nelegalne-skladky-odpadov) aj v kontexte pomoci občanom v jednotlivých regiónoch Slovenska (https://pado.blog.sme.sk/t/27614/ochrana-prirody-a-krajiny),

- humanizácii verejných priestranstiev (https://pado.blog.sme.sk/c/484465/fotoreportaz-zeleny-mikulas.html),

- pripomienkovaniu strategických dokumentov a developerských zámerov predovšetkým v chránených a zraniteľných oblastiach Slovenska.

 

Významné dokončené projekty/dosiahnuté výsledky

OZ TATRY realizovalo vyše 160 lokálnych, regionálnych či celoštátnych projektov, napr.:

- Expedícia Liptov: monitoring 81 k. ú. Liptova z hľadiska čistoty vodných tokov, výskytu nelegálnych skládok odpadov a inváznych druhov rastlín atď. (https://pado.blog.sme.sk/c/266591/Spomienky-Expedicia-Liptov.html);

- 10 000 stromov Liptova: výsadba vyše 13 000 stromov a krovín do voľnej krajiny;

- Neseparujte sa! Separujte s nami: intenzívna kampaň prostredníctvom letákov, reklamných spotov, prednášok na školách a exkurzií...; významným spôsobom prispela k zvýšeniu miery triedenia odpadov v meste Liptovský Mikuláš (https://pado.blog.sme.sk/c/255218/Zhrnutie-projektu-Neseparujte-sa-Separujte-s-nami-I.html);

- Na skládky nie sme krátki!: 6891 hodín v teréne po celej SR, odstránených niekoľko stoviek nelegálnych skládok odpadov v 50 okresoch, 1000 prednášok na školách (22 955 účastníkov), výstava, súťaž pre školy... (http://www.naskladkyniesmekratki.sk/sk/clanky/zhrnutie-projektu-na-skladky-nie-sme-kratki);

- Park pátra Linčovského: revitalizácia areálu miestneho kostola v m. č. Okoličné v Liptovskom Mikuláši (https://pado.blog.sme.sk/c/276665/Park-s-pribehom.html);

- Zelená oáza pri vode: niekoľko etáp realizovaných od roku 2010 na najväčšom liptovskomikulášskom sídlisku Podbreziny s cieľom vytvoriť mikulášsky Central park (https://pado.blog.sme.sk/c/253791/Zelena-oaza-pri-vode.html);

- Adaptácia mesta Liptovský Mikuláš na klimatické zmeny – Zelený Mikuláš: zazeleňovanie mesta, v roku 2018 vyše 300 vzrastlých stromov (https://pado.blog.sme.sk/c/494820/pindaci-verzus-makaci.html).

 

Pracovné kontakty s podobnými organizáciami doma i v zahraničí

Roman Běhal, OZ LIPA – Liptovskí aktivisti, 0905 712 068, info@chalupyliptov.sk

 

Plán programových aktivít na rok 2019

V roku 2018 sa naďalej chceme venovať kľúčovým aktivitám:

- monitoringu environmentálnej kriminality, aj v kontexte pomoci občanom v jednotlivých regiónoch Slovenska;

- humanizácii verejných priestranstiev – výsadba stromov a krovín v intraviláne mesta Liptovský Mikuláš, umiestňovaniu drobného mobiliára atď.;

- pripomienkovaniu strategických dokumentov a developerských zámerov predovšetkým v chránených a zraniteľných oblastiach Slovenska.

 

Popíšte podrobne jednu z Vašich budúcoročných programových aktivít, pre realizácie ktorej si viete predstaviť dobrovoľnícku pomoc zamestnancov skupiny Tatra banka a. s.

Aktivita I.: Už od roku 2010 realizujeme projekty (niekoľko etáp projektu Zelená oáza pri vode, Zelená oáza za vodou, Parčík na rohu) prispievajúce k humanizácii najväčšieho liptovskomikulášskeho sídliska Podbreziny, aj v prepojení na sídliskové vnútrobloky.

Ide predovšetkým o výsadbu stromov, vytváranie záhonov a umiestňovanie drobného mobiliára, premieňajúce sídlisko na príjemnú rekreačno-oddychovú zónu.

Ing. arch. Stanislav Barényi sa v minulosti vyjadril k projektu Zelená oáza pri vode a k vízii podbrezinského Central parku nasledovne: „Vrátenie zelene a vodného elementu do preťaženého organizmu sídliska, vytvorenie oázy na vodnom brehu pre človeka aj živočíchov, oáza pre meditáciu a edukáciu, uvedomenie si sily vodného elementu v prírodnom kontexte. Blízkosť školy a zelená oáza so všetkými prírodnými živlami ako učebňa pod holým nebom...“

Všetky aktivity na sídlisku realizujú dobrovoľníci, a preto je pre nás dobrovoľnícka pomoc veľmi dôležitá. Dôležitým aspektom, ktorý vieme dobrovoľníkom sprostredkovať, je viditeľné a dlhodobo pretrvávajúce dielo, na ktorého tvorbe sa podieľali a ktorého premeny môžu pozorovať – pri návšteve Liptovského Mikuláša – v časovom vývoji.

Aktivita II.: Druhou oblasťou zapojenia sa dobrovoľníkov je možnosť podieľať sa na čistení brehov VN Liptovská Mara, kde sa snažíme – v spolupráci s OZ LIPA – Liptovskí aktivisti – pozitívne pôsobiť.

 

Čo je cieľom plánovanej aktivity

Aktivita I.: Ide predovšetkým o výsadbu stromov, vytváranie záhonov a umiestňovanie drobného mobiliára, premieňajúce sídlisko na príjemnú rekreačno-oddychovú zónu. Výkopy jám, výber a prevoz sadeníc (ide o vzrastlé stromy s výškou 2 – 4 m, s koreňovým balom s hmotnosťou 30 – 40 kg) zabezpečíme pred samotným konaním aktivity. Úlohou dobrovoľníkov bude len už navozené dreviny zasadiť, upraviť priestor okolo jám, výsadbu zabezpečiť oporným kolom.

Aktivita II.: Druhou oblasťou zapojenia sa dobrovoľníkov je možnosť podieľať sa na čistení brehov VN Liptovská Mara, kde sa snažíme – v spolupráci s OZ LIPA – Liptovskí aktivisti – pozitívne pôsobiť. Dobrovoľníci by vyčistili vopred vybraný úsek severného brehu VN Liptovská Mara. Podujatie je možné spojiť s posedením s drobným občerstvením.

 

Akú dobrovoľnícku činnosť očakávate zrealizovať dobrovoľníkmi z TB v rámci naplnenia týchto cieľov

Aktivita I.: Úlohou dobrovoľníkov bude len už navozené dreviny zasadiť, upraviť priestor okolo jám, výsadbu zabezpečiť oporným kolom.

Aktivita II.: Dobrovoľníci by vyčistili vopred vybraný úsek severného brehu VN Liptovská Mara. Podujatie je možné spojiť s posedením s drobným občerstvením.

 

Kde plánujete túto aktivitu realizovať

Aktivita I.: sídlisko Podbreziny, Liptovský Mikuláš

Aktivita II.: severný breh VN Liptovská Mara, okolie Liptovského Trnovca

 

Termín, v ktorom plánujete túto aktivitu realizovať

Aktivita I.: máj alebo september 2019

Aktivita II.: apríl 2019

 

Rozpočet min na 1 000 Eur, potrebný na realizáciu tejto aktivity (prednostne chceme podporiť materiálové potreby a kúpu, alebo prenájom pracovných nástrojov potrebných na zrealizovanie dobrovoľníckej aktivity)

Výdavky uvádzame rámcovo: nákup náradia, vrecia na odpad, rukavice, občerstvenie.