Ochrana a tvorba životného prostredia

Nezisková organizácia Enviropark Pomoravie

Trnavský región

Región, v ktorom organizácia pôsobí:

Trnavský región

Hlavná 67/105, 900 61  Gajary

 

Misia a ciele organizácie

Cieľom neziskovej organizácie je poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt s cieľom zvýšenia vedomostnej a znalostnej úrovne spoločnosti a so zameraním aj na ochranu ľudských práv a základných slobôd:
- služby organizovania kultúrnych, spoločenských podujatí, výstav, prezentácií, odborných podujatí a stretnutí,
- organizovanie seminárov, školení, kurzov, konferencií, služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb so zameraním na informačné služby:
- analýzy, rozbory, prieskumy, spracovanie a realizácia projektov,
- poskytovanie informácií,
- informačné služby prostredníctvom internetu a drobných tlačovín.
Nezisková organizácia inštitucionálne zabezpečuje aj chod druhej organizácie pod názvom Združenie obcí Enviropark Pomoravie.
Medzi základné ciele organizácie patrí priame podieľanie sa na projektoch (či už samotná realizácia projektu, alebo príprava žiadostí a participácia pri ich tvorbe) v rámci nášho mikroregónu Enviropark Pomoravie. Výhľadovo sa jedná o projekty:
- vzdelávanie detí a mládeže v materských a základných školách v nemeckom jazyku (cezhraničný projekt Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko)
- oživenie a udržanie ľudových tradícií a remesiel v našom regióne
- športové a kultúrne aktivity so seniormi mikroregiónu
- podpora regionálnych produktov (rozšírenie značky "Záhorie")
- zachovanie kultúrneho dedičstva
- podpora športových a kultúrnych aktivít v rámci základných škôl (pokračovanie vo voľnočasových aktivitách zameraných na šport ako florbal, vybíjaná, Olympijský festival detí a mládeže, Enviropark hľadá talent...)
- rekonštrukcia ČOV a rozšírenie kanalizácie v obciach
- dovybavenie zberných dvorov odpadov technikou
- rekonštrukcie kultúrnych domov a majetku obcí
- revitalizácia verejných priestranstiev
- vybudovanie nových lokalít zelene v obciach
- cestovný ruch (vybudovanie nových cyklotrás, rekonštrukcia starých, značenie chodníkov, oživenie oblastí zaujímavých na cestovný ruch...)
- rekonštrukcie požiarnych zbrojníc
a i.

 

Významné dokončené projekty/dosiahnuté výsledky

Ukončené projekty:
* "Interkulturálne vzdelávanie detí a dospelých", Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko (výučba hravou formou v rámci materských škôl, vzdelávanie pedagógov MŠ a lektorov nemeckého jazyka, vytvorenie partnerstiev, materiálne a technické vybavenie materských škôl)
* "Interkulturálne vzdelávanie detí, žiakov a pedagógov", Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko (výučba hravou formou v rámci materských a základných škôl, vzdelávanie pedagógov, vzdelávanie lektorov nemeckého jazyka, vytvorenie partnerstiev, materiálne a technické vybavenie základných škôl)
* Rozvoj mikroregiónu Enviropark Pomoravie (8 rokov po sebe organizovanie športových súťaží pre žiakov základných škôl vo florbale a vybíjanej, Olympijský festival, talentová súťaž pod názvom Enviropark hľadá talent; Aktivity týkajúce sa seniorov – športové podujatia, kultúrne podujatie vianočné spojené so súťažou kreativity a v pečení vianočných koláčikov)
- týmito aktivitami a činnosťami sme dosiahli to, že žiaci si vytvorili družstvá a chodia florbal trénovať po vyučovaní v rámci svojho voľného času, nadviazali sa nové kamarátstva, niektorí žiaci sa vypracovali až na celoslovenskú ligu
* Spoluorganizácia Záhoráckeho folklórneho festivalu (oživenie ľudových remesiel a tradícií)
Nezisková organizácia Enviropark Pomoravie, keďže zastrešuje personálne aj Združenie obcí Enviropark Pomoravie, participovala na príprave projektov, ktoré boli úspešné:
* Revitalizácia verejného priestranstva v obci Kostolište a Malé Leváre (vybudovanie zelených zón, rekonštrukcia autobusových zastávok, chodníkov, vybudovanie osvetlenia...)
* Vybudovanie zberných dvorov odpadov a ich technické vybavenie v obciach Studienka, Závod, Veľké Leváre, Malé Leváre, Gajary, Kostolište a Jakubov (vybudovaním týchto zberných dvorov sme predišli tvorbe čiernych skládok, podieľali sme sa na ochrane životného prostredia, uvedomelosti občanov o ochrane životného prostredia...)
* Predchádzanie vzniku biologického odpadu (zakúpenie kompostérov do domácností, zákonné spracovanie biologického odpadu, ochrana životného prostredia...)

Organizácia sa podieľala aj na príprave projektov jednotlivých obcí – od ochrany životného prostredia cez kultúrnu oblasť, revitalizáciu, rekonštrukcie hasičských zbrojníc, rekonštrukcie budov (obecné úrady, základné školy, kultúrne domy, vzdelávanie, vybavenie materských a základných škôl...).

 

Pracovné kontakty s podobnými organizáciami doma i v zahraničí

Miestna akčná skupina Dolné Záhorie, Slovenská republika, 0908 768 849

Bratislava region Turism, Slovenská republika, 0911 855 760

Bratislavský samosprávny kraj, Slovenská republika

 

Plán programových aktivít na rok 2019

* Realizácia cezhraničného projektu "BIG" (Kooperácie v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK-AT) v 8 materských a 7 základných školách
* Projekt zameraný na seniorov nášho mikroregiónu (zorganizovanie športových súťaží v rámci leta, kultúrne podujatie spojené so súťažou kreativity vo vianočnom pečení v mesiaci december)
* Projekt zameraný na deti a mládež na základných školách (súťaže vo florbale a vybíjanej, Olympijský festival, kultúrne podujatie pod názvom Enviropark hľadá talent)
* Pokračovanie v projekte "O pohár Dolného Záhoria" – cyklopreteky (priama participácia na projekte ako spoluorganizátor)
* 2. ročník Záhoráckeho folklórneho festivalu (spoluorganizátor podujatia)
* Participácia na projekte "Dobudovanie kanalizačnej siete v aglomerácii Veľké Leváre a rozšírenie ČOV Gajary"
* Participácia na projekte "Predchádzanie vzniku BRKO – Združenie obcí Enviropark Pomoravie" (zabezpečenie kompostérov do domácností)

 

Popíšte podrobne jednu z Vašich budúcoročných programových aktivít, pre realizácie ktorej si viete predstaviť dobrovoľnícku pomoc zamestnancov skupiny Tatra banka a. s.

V tomto projekte máme v pláne pokračovať v projektoch v oblasti kultúry a športu, ktoré v našom mikroregióne úspešne fungujú už od roku 2009. Všetky aktivity sú zamerané predovšetkým na školopovinné deti a seniorov. Z hľadiska počtov je do projektu zapojených celkovo cca 3000 detí a seniorov. Žiaci ZŠ súťažia vo florbale a vybíjanej, zúčastňujú sa Olympijského festivalu a svoj talent v speve, tanci, prednese či vo vlastnej tvorbe majú možnosť predviesť v rámci podujatia Enviropark hľadá talent. Naši seniori majú možnosť zmerať si sily v ľahkých športových disciplínach v rámci letného podujatia, zasúťažiť si v pečení vianočných koláčikov a v súťaži kreativity (torty s vianočnou tematikou, perníkové výtvory...), ktoré sú súčasťou vianočného posedenia v decembri.
Žiaci a mládež: súťaž vo florbale a vybíjanej. 2 súťažné kolá z každej disciplíny (florbal chlapci, florbal dievčatá, vybíjaná mix). Druhé kolo by bolo zároveň aj finálové a výsledky z oboch kôl by sa zrátali. Predpokladaná účasť – cca 300 žiakov a pedagógov.
EP hľadá talent: cieľom je deti motivovať a rozvíjať ich talent či už vo výtvarnom umení, v prednese, tanci, speve, vo folklóre, vlastnej tvorbe, hre na hudobnom nástroji alebo v inej činnosti. Plánovaný počet detí a pedagógov zapojených do projektu je cca 300.
Olympijský festival detí a mládeže: mládež pozná olympijské hry len z médií, predmetov, ktoré sa učia v škole, ale nepoznajú ich význam v reáli. Preto by sme im chceli pomôcť osvojiť si myšlienku olympizmu prostredníctvom zorganizovania „živých“ olympijských hier pre základné školy v rámci nášho mikroregiónu. Z každej školy budú vybraní športovci, ktorí budú reprezentovať školu vo vopred stanovených športových disciplínach. Plánovaný počet účastníkov je 300.
Seniori: zorganizovanie dvoch podujatí – športový deň počas teplých mesiacov (máj – august) a vianočné posedenie pre seniorov spojené so súťažou kreativity a v pečení vianočných koláčov. Plánovaný počet seniorov celkovo je cca 800.
Dobrovoľníci skupiny Tatra banka, a. s., by sa podieľali na organizácii všetkých aktivít týkajúcich sa detí a seniorov (pri jednotlivých disciplínach, príprave podujatí).
Alternatívnym projektom je 2. ročník Záhoráckeho folklórneho festivalu s cieľom predstaviť folklórne súbory na prehliadke, ktorá bude predstavovať pôvodný záhorácky folklór v jeho originálnej podobe.

 

Čo je cieľom plánovanej aktivity

Deti a mládež
Športové aktivity: realizáciou projektu dosiahneme účelné využitie voľného času školopovinných detí a mládeže. Zníži sa riziko trestných činností. Nadviažu sa kamarátske vzťahy medzi jednotlivými hráčmi v rámci celého mikroregiónu EP. Cieľom je stimulovať deti a mládež, aby chápali šport ako súčasť výchovy a kultúry, aby ho uplatňovali ako prostriedok na dosiahnutie plnohodnotného, čestného, zdravého, aktívneho života v priateľstve a mieri.
Talentová súťaž: cieľom je deti motivovať a rozvíjať ich talent či už vo výtvarnom umení, v prednese, tanci, speve, vo folklóre, vlastnej tvorbe, v hre na hudobnom nástroji alebo v inej činnosti.
Seniori: vyplniť voľný čas staršie narodených obyvateľov mikroregiónu. Dať im pocítiť, že aj keď majú svoj vek, ešte nie sú na zahodenie a potrebujeme ich. Vyvolať v nich pocit, že niekomu na nich záleží.

Alternatíva – 2. ročník Záhoráckeho folklórneho festivalu: v oblasti folklóru a ľudovej hudby je Záhorie celé desaťročia odbornou verejnosťou opomínané a na súťažných prehliadkach nepochopené. Cieľom podujatia je predstaviť folklórne súbory na prehliadke, ktorá bude predstavovať pôvodný záhorácky folklór v jeho originálnej podobe. Ukázať všetkým, že aj Záhorie si zaslúži pozornosť a úctu. Folklórne súbory Záhoria predstavujú často celé desaťročia aktívne pracujúce kolektívy, ktoré svojou činnosťou ako jediné zachraňovali dedičstvo našich predkov. Dnes ho ponúkajú širokej laickej aj odbornej verejnosti.

 

Akú dobrovoľnícku činnosť očakávate zrealizovať dobrovoľníkmi z TB v rámci naplnenia týchto cieľov

Dobrovoľníci by boli priamo účastní podujatí ako Olympijský festival detí a mládeže, pri talentovej súťaži Enviropark hľadá talent a pri organizácii podujatí pre seniorov. Podieľali by sa na samotnej organizácii (plynulosť programu, vydávanie občerstvenia, dohľad nad účinkujúcimi, pomoc pri jednotlivých športových disciplínach – stopovanie času, meranie skokov...).

Tieto činnosti by sa vykonávali aj pri Záhoráckom folklórnom festivale.

 

Kde plánujete túto aktivitu realizovať

Gajary, Studienka, Veľké Leváre, Jakubov, Kostolište (turnaje a podujatia sa rozdelia do uvedených obcí podľa možností, ktorá obec poskytuje aké priestory na danú aktivitu)

 

Termín, v ktorom plánujete túto aktivitu realizovať

Aktivity pre žiakov by prebiehali počas celého roka. V pláne je zorganizovať 2 veľké stretnutia vo florbale a vybíjanej, 1x Olympijský festival a 1x Enviropark hľadá talent, 2 podujatia pre seniorov (1x jún – september, 1x december).

 

Rozpočet min na 1 000 Eur, potrebný na realizáciu tejto aktivity (prednostne chceme podporiť materiálové potreby a kúpu, alebo prenájom pracovných nástrojov potrebných na zrealizovanie dobrovoľníckej aktivity)

Spotrebný materiál 800 €
Program 1 700 €
Doprava 3 200 €
Strava – občerstvenie 2 850 €
Ceny 1 850 €
Propagácia 100 €
----------------------------------------------------------------------
SPOLU: 10 500 €