Podpora vzdelávania

Rodičovské združenie pri Základnej škole s materskou školou, Lazy pod Makytou

Trenčiansky región

Región, v ktorom organizácia pôsobí:

Trenčiansky región

Lazy pod Makytou 148, 020 55  Lazy pod Makytou

 

Misia a ciele organizácie

Rodičovské združenie pri Základnej škole s materskou školou Lazy pod Makytou vzniklo v minulosti ako občianske združenie na podporu aktivít a vzdelávania pre tunajšiu jedinú základnú školu. Za čas svojej existencie pomohlo škole s realizáciou mnohých aktivít, ale taktiež finančne prispieva na rozvoj výchovno-vzdelávacej činnosti. Súčasne sa podieľa na zlepšovaní materiálneho vybavenia základnej školy.
Za posledné dve dekády sa demografický vývoj v obci Lazy pod Makytou dramaticky zhoršil. Počet žiakov v základnej škole postupne klesol z počtu 170 až na súčasných 96. Naša obec hraničí s Českou republikou, pričom je pre jej budúcnosť životne dôležité zachovať plne organizovanú základnú školu. Túto skutočnosť si uvedomuje mnoho rodičov a mladých ľudí, preto sa snažia hlavne cez naše občianske združenie pomáhať najmä finančne, no aj podaním pomocnej ruky pri rôznych dobrovoľníckych akciách. Zo školy, ktorá bola v roku 2013 zo strany štátu odkázaná na zánik, postupne spoločnými silami budujeme modernú vzdelávaciu inštitúciu so všetkým, čo k nej patrí.

 

Významné dokončené projekty/dosiahnuté výsledky

Spolupodieľanie sa na realizácii nasledovných projektov:
Drevený altánok so štýlovým posedením pre žiakov základnej školy, deti materskej školy a návštevníkov školy v prírode
Vybudovanie skalky s bylinkovým záhonom
Skalka s domčekom pre jašteričky
Zriadenie novej počítačovej učebne pre deti ZŠ
Nové lavice a stoličky vo vybraných triedach ZŠ
Zakúpenie nového nábytku do všetkých tried ZŠ, počítačovej a jazykovej učebne
Výmena všetkých interiérových dverí v budove ZŠ
Nové vchodové dvere v budove základnej školy a školskej telocvične
Kompletná rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove základnej školy
Maľovanie vchodovej a hlavnej chodby v budove základnej školy
Nový odkvapový systém/žľaby, zvodové rúry, háky na budovách základnej školy, školských dielní, telocvične, školy v prírode a materskej školy

 

Plán programových aktivít na rok 2019

Realizácia workoutového ihriska s cieľom zvýšiť atraktívnosť nášho zariadenia, podporiť vzdelávanie a zdravý životný štýl u mladých ľudí.
Máme v pláne pokračovať v opravách a rekonštrukciách na jednotlivých budovách v areáli ZŠ s MŠ.
V školskej telocvični je nutné opraviť omietky na spojovacej chodbe, v šatniach pre žiakov a následne budú realizované maliarske práce. Začiatkom nového roka je za pomoci sponzora plánová kompletná rekonštrukcia osvetlenia v telocvični, keďže súčasné je v absolútne nevyhovujúcom technickom stave.
V materskej škole sme nútení pristúpiť k rekonštrukcii umyvárne pre deti predprimárneho veku z dôvodu zachovania hygienických nárokov.
V škole v prírode musíme na základe nových bezpečnostných noriem obstarať na každú izbu protipožiarne dvere, aby sme naďalej mohli vykonávať aj činnosť ubytovacieho zariadenia.

 

Popíšte podrobne jednu z Vašich budúcoročných programových aktivít, pre realizácie ktorej si viete predstaviť dobrovoľnícku pomoc zamestnancov skupiny Tatra banka a. s.

V našom občianskom združení si nepotrpíme na funkcie, nehľadáme výhovorky, ale snažíme sa o jeden spoločný cieľ – mať tu krásny, vybavený školský areál, no hlavne plný detí.
Vnímame moderné životné trendy, potreby mladých rodín, ale aj problémy dnešnej konzumnej doby. Naše deti namiesto pohybu často sedia s mobilom v ruke, namiesto šantenia a spoločných zážitkov si posielajú správy cez sociálne siete a nemajú potrebu športovať či zdokonaľovať svoje zručnosti. Chceme proti tomuto bojovať, nie sa len nečinne prizerať. V spolupráci s vedením školy a obce sa nám podarilo získať niekoľko grantov na podporu vzdelávania. Vybudovali sme altánok, kde môžu deti tráviť čas pri učení sa na čerstvom vzduchu, získali sme dotáciu na vybudovanie detského ihriska, aby aj naši najmenší žiaci mohli rozvíjať svoje motorické zručnosti, podporujeme kreatívne formy vzdelávania, no cítime, že nám v našom obrovskom areáli chýba ešte niečo pre starších žiakov. Dnes je problém, aby sa stretol dostatok detí na kolektívne športy, preto by sme radi vybudovali workoutové a fitnes ihrisko, kde budú môcť cvičiť aj jednotlivci alebo malé skupiny. Využívalo by sa aj hodinách telesnej a športovej výchovy či v rámci športových krúžkov. Táto forma cvičenia predstavuje jej najzdravšiu formu, pretože každý cvičí s váhou svojho tela a nehrozia zbytočné zranenia ako pri niektorých iných športoch. Chceli by sme, aby ihrisko slúžilo aj pre širokú verejnosť, keďže do našej obce prúdi množstvo turistov a chatárov. V neposlednom rade by bolo k dispozícii návštevníkom našej školy v prírode, kde sa každoročne vystrieda veľký počet detí v rámci športových sústredení či letných táborov. Vybudovanie tohto druhu ihriska je finančne pomerne náročné, preto sa chceme uchádzať o prostriedky z Nadácie Tatra banky, ktoré by nám pomohli v realizácii nášho sna. Aby sa naše deti vzdelávali nielen pomocou moderných technológií, ale aby sa vzdelávali hlavne zdravo...

 

Čo je cieľom plánovanej aktivity

Cieľom plánovanej aktivity je odtrhnúť deti a mladých ľudí od mobilných telefónov, tabletov a pritiahnuť ich k fyzickým aktivitám. Chceme byť mládeži nápomocní pri zmysluplnom a zodpovednom využívaní voľného času. Okolo týchto ihrísk – parkov vznikajú komunity mladých ľudí, v ktorých si členovia navzájom pomáhajú a rešpektujú sa.

 

Akú dobrovoľnícku činnosť očakávate zrealizovať dobrovoľníkmi z TB v rámci naplnenia týchto cieľov

Dobrovoľnícka pomoc zamestnancov Tatra banky, a. s., by pozostávala z úpravy terénu a okolia workoutového ihriska.

 

Kde plánujete túto aktivitu realizovať

Aktivitu plánujeme realizovať v areáli Základnej školy s materskou školou v Lazoch pod Makytou.

 

Termín, v ktorom plánujete túto aktivitu realizovať

Výstavbu workoutového ihriska s následnou úpravou terénu a okolia ihriska plánujeme v mesiacoch jún až september 2019.

 

Rozpočet min na 1 000 Eur, potrebný na realizáciu tejto aktivity (prednostne chceme podporiť materiálové potreby a kúpu, alebo prenájom pracovných nástrojov potrebných na zrealizovanie dobrovoľníckej aktivity)

Posilňovacia stanica – 10 cvičebných aktivít, dopadová plocha tráva – celková cena s DPH, montážou a dopravou 7 460 €
Tabuľa s prevádzkovým poriadkom – 150 €