Podpora vzdelávania

Rodičovské združenie Základnej školy v Bojniciach

Trenčiansky región

Región, v ktorom organizácia pôsobí:

Trenčiansky región

Školská 7, 972 01  Bojnice

 

Misia a ciele organizácie

Vytváranie materiálnych a spoločenských podmienok na výchovu, vzdelávanie a telesný rozvoj žiakov v základnej a materskej škole v Bojniciach, zabezpečovanie prezentácie školy pred verejnosťou. Pomáhame pri materiálnom vybavení učební, sme súčasťou skvalitňovania výchovno-vzdelávacích procesov a organizovania spoločensko-športových aktivít pre žiakov MŠ a ZŠ Bojnice. Každý rok si naše združenie dá nejaký cieľ, čo nové pre deti vytvoriť, čo zorganizovať. Niekedy to z dôvodu finančnej náročnosti trvá dlhšie, ale snažíme sa to vždy naplniť.

 

Významné dokončené projekty/dosiahnuté výsledky

Pre naše OZ je každá podporená vec významnou, ale okrem tých každoročných za spomenutie stojí napríklad aj finančný príspevok vo výške 10 000 € v školskom roku 2015/2016 pre MŠ Bojnice na hernú zostavu a v školskom roku 2017/2018 sme zakúpili vonkajší outdoorový fitnes v hodnote 11 451 €.

 

Plán programových aktivít na rok 2019

V školskom roku 2018/2019 plánujeme podporiť rôzne aktivity a veci pre deti, či už v ZŠ alebo v MŠ: športové súťaže, odmeny za školské súťaže, pasovanie prvákov, plavecký výcvik pre 3. ročník a lyžiarsky výcvik pre 7. ročník, deň rodiny pre ZŠ a taktiež MŠ, plánované je aj dokúpenie outdoorových vecí do MŠ a takisto aj pre ZŠ – chceme zabezpečiť, aby sa každé dieťa aj cez prestávku či v družine malo kde ,,vyvetrať", kde sa posadiť.

 

Popíšte podrobne jednu z Vašich budúcoročných programových aktivít, pre realizácie ktorej si viete predstaviť dobrovoľnícku pomoc zamestnancov skupiny Tatra banka a. s.

Tým, že sme občianske združenie zamerané na viac činností, čo sa týka pomoci pre ZŠ s MŠ Bojnice, tak programových aktivít, pri ktorých si vieme predstaviť dobrovoľnícku pomoc zamestnancov skupiny Tatra banka, a. s., bude viac, napríklad pomoc pri organizácii MDD, dňa rodiny pre MŠ a ZŠ, otvorenie oddychovej zóny pre deti.

 

Čo je cieľom plánovanej aktivity

Ciele aktivity – prezentácia školy na verejnosti, rodičia a verejnosť majú možnosť priamo sa zúčastniť podujatí, vytvorenie oddychovej zóny pre deti – cieľom je pobyt na čerstvom vzduchu, deti si cez prestávku v rámci školského vyučovania majú kde oddýchnuť a popoludní túto zónu využijú deti zo školskej družiny.

 

Akú dobrovoľnícku činnosť očakávate zrealizovať dobrovoľníkmi z TB v rámci naplnenia týchto cieľov

Ciele aktivity – predpríprava okolia – príprava súťaží, dozor nad stanoviskami, v prípade potreby aj nejaké pomocné práci v okolí základnej či materskej školy a hlavne pomoc pri vytvorení úsmevnej atmosféry na danej akcii.

 

Kde plánujete túto aktivitu realizovať

Vo vonkajších priestoroch MŠ a ZŠ Bojnice

 

Termín, v ktorom plánujete túto aktivitu realizovať

Marec – jún 2019

 

Rozpočet min na 1 000 Eur, potrebný na realizáciu tejto aktivity (prednostne chceme podporiť materiálové potreby a kúpu, alebo prenájom pracovných nástrojov potrebných na zrealizovanie dobrovoľníckej aktivity)

Nákup materiálov a odmien za súťaže, nákup outdoorových vecí pre oddychovú zónu....