Podpora vzdelávania

Špirála

Trenčiansky región

Región, v ktorom organizácia pôsobí:

Trenčiansky región

Mierové námestie 29, 911 01  Trenčín

 

Misia a ciele organizácie

Zvýšenie environmentálneho povedomia občanov SR/Trenčianskeho kraja – prostredníctvom rozvoja environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety – formou rozličných aktivít, napríklad realizáciou medzinárodných licencovaných programov Zelená škola/EcoSchools (www.zelenaskola.sk) a YRE/Mladí reportéri pre životné prostredie (www.mladireporteri.sk)

 

Významné dokončené projekty/dosiahnuté výsledky

* 9 ročníkov programu Mladí reportéri pre životné prostredie so zapojením desiatok škôl z celej SR – s vynikajúcimi výsledkami v medzinárodnej súťaži YRE – napríklad v minulom roku 2017 získalo Slovensko štyri 1. miesta na svete (http://www.spirala.sk/slovensko-najlepsie-na-svete-dokazali-to-mladi-reporteri-pre-zivotne-prostredie/)
príklad víťazného videa (1. miesto na svete): https://yrecompetition.exposure.co/slovakia-21
* 13 ročníkov programu Zelená škola/EcoSchools so zapojením stoviek škôl z celej SR

 

Pracovné kontakty s podobnými organizáciami doma i v zahraničí

Malgorzata (Gosia) Luszczek, International YRE Director, Foundation for Environmental Education (FEE), gosia@fee.global

Tereza, Česká republika, http://terezanet.cz/cz, Petr Daniš, petr.danis@terezanet.cz

Pavučina, Česká republika, http://www.pavucina-sev.cz, info@pavucina-sev.cz

 

Plán programových aktivít na rok 2019

- pokračovanie v realizácii a rozvoji licencovaného programu Mladí reportéri pre životné prostredie
- pokračovanie v realizácii licencovaného programu Zelená škola
- rozbeh nového programu Les v škole alebo Zelený kľúč
- dokončenie Krajskej koncepcie environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v Trenčianskom samosprávnom kraji
- dokončenie Vzdelávacieho štandardu voliteľného predmetu environmentálna výchova pre primárne vzdelávanie (1. stupeň ZŠ) a pre nižšie stredné vzdelávanie (2. stupeň ZŠ)

 

Popíšte podrobne jednu z Vašich budúcoročných programových aktivít, pre realizácie ktorej si viete predstaviť dobrovoľnícku pomoc zamestnancov skupiny Tatra banka a. s.

Program Mladí reportéri pre životné prostredie plánujeme rozšíriť na viac škôl v kraji. Pedagógom škôl program pomáha napĺňať ciele prierezových tém Environmentálna výchova a Mediálna výchova, žiakom a študentom program pomáha rozvíjať environmentálne vedomosti a žurnalistické zručnosti.
Aktivity programu:
* propagácia programu na nových školách v kraji
* pomoc pri výbere riešenej environmentálnej témy (téma – konkrétny problém životného prostredia; musí byť miestna, regionálna, s možnosťou riešenia)
* semináre a workshopy pre účastníkov programu (Ako robiť reportážnu a kampaňovú fotografiu, Ako natáčať reportážne video, Ako písať články, blogy, Miestne environmentálne problémy a možnosti ich riešenia) pod vedením žurnalistov a environmentalistov z praxe
* pomoc pri nachádzaní riešení zvolených problémov, príp. aj pri realizácii samotného riešenia (napríklad odstránenie čiernej skládky, vyčistenie verejného priestoru, vodného toku, studničky, usporiadanie infostánku, výstavy či inej osvetovej aktivity...)
* písanie/fotografovanie/natáčanie reportáží k zvoleným témam + ich publikovanie + účasť v národnej a medzinárodnej súťaži Mladých reportérov pre životné prostredie
* trojdňové júnové sústredenie žiakov/študentov – účastníkov programu
* rozvoj Envirožurnálu na stránke www.mladireporteri.sk formou každotýždenných príspevkov zapojených žiakov/študentov (http://mladireporteri.sk/enviro-zurnal)

 

Čo je cieľom plánovanej aktivity

- poukázanie na miestne environmentálne problémy a ich (vy)riešenie
- rozvoj environmentálnych vedomostí a žurnalistických/reportérskych zručností zapojených žiakov/študentov
- reprezentácia Slovenska v medzinárodnej súťaži YRE (http://www.yre.global)

 

Akú dobrovoľnícku činnosť očakávate zrealizovať dobrovoľníkmi z TB v rámci naplnenia týchto cieľov

* upozornenie na miestne environmentálne témy vhodné na riešenie
* sprostredkovanie prípadných potrebných kontaktov pri riešení environmentálnych problémov
* propagácia programu na nových školách v kraji
* aktívna pomoc pri samotných riešeniach problémov (brigády, osvetové akcie...)

 

Kde plánujete túto aktivitu realizovať

V obciach a mestách Trenčianskeho kraja, v sídlach zapojených škôl

 

Termín, v ktorom plánujete túto aktivitu realizovať

Aktivity programu sa realizujú počas celého roka s výnimkou letných prázdnin, brigádnicke a osvetové dobrovoľnícke aktivity (pri samotných riešeniach problémov) sa koncentrujú na mesiace február – máj

 

Rozpočet min na 1 000 Eur, potrebný na realizáciu tejto aktivity (prednostne chceme podporiť materiálové potreby a kúpu, alebo prenájom pracovných nástrojov potrebných na zrealizovanie dobrovoľníckej aktivity)

1 000 € – licenčný a členský poplatok YRE/FEE
400 € – 4 odborné workshopy s účasťou žurnalistov/environmentalistov – honorár á 20 €/hod x 20 hod.
2 400 € – záverečný workshop pre najaktívnejších mladých reportérov: práca v teréne pod vedením odborníkov, tvorba reportáží a videoreportáží – ubytovanie a strava na 2 noci pre 30 osôb – á 40 € na osobu a deň x 2 x 30
500 € – práca odbornej poroty – honorár á 20 €/hod x 5 hod. x 5 osôb
300 € – odmena pre webmastera – 50 €/mesiac x 6 mesiacov
2 400 € – koordinácia projektu 200 €/mesiac x 12 mesiacov
500 € – príprava videofilmu o programe YRE
500 € – príprava a tlač materiálov pre zapojené školy
2 700 € – ceny pre výhercov národného kola súťaže (9 kategórií)
spolu 10 700 €