Ochrana a tvorba životného prostredia

Slovenský skauting, 68. zbor Biele vrany Košice

Košický región

Región, v ktorom organizácia pôsobí:

Košický región

Potočná 22, 040 01  Košice

 

Misia a ciele organizácie

Sú, samozrejme, rovnaké ako misia a ciele Slovenského skautingu:

Slovenský skauting je občianske združenie založené a registrované podľa Zákona o združovaní občanov č. 83/1990 Zb. Venuje sa výchove, vzdelávaniu a voľnočasovým aktivitám pre deti a mládež opäť od roku 1990.
Skauting je dobrovoľné, nepolitické, výchovné hnutie pre mladých ľudí, otvorené všetkým bez rozdielu pôvodu, národnosti, rasy alebo náboženského vyznania.
POSLANIE: Poslaním skautingu je prispieť k plnému rozvoju mladého človeka a jeho príprave na plnohodnotný život. Rozvíjame jeho vedomosti, schopnosti a postoje v telesnej, intelektuálnej, citovej, sociálnej, duchovnej a charakterovej oblasti v súlade so zásadami stanovenými zakladateľom skautského hnutia sirom Robertom Badenom-Powellom.
CIELE: Cieľom hnutia je pomôcť mladým ľuďom dosiahnuť ich plný fyzický, duševný, spoločenský a duchovný rozvoj ako jednotlivcov, ako zodpovedných občanov a ako členov miestnych, národných a medzinárodných spoločenstiev.
STREŠNÉ ORGANIZÁCIE: SLSK je členom svetových skautských organizácií WOSM (World Organization of the Scout Movement) a WAGGGS (World Association of the Girl Guides and Girl Scouts) a členom strešnej organizácie Rada mládeže Slovenska.

Prikladáme publikáciu, v ktorej Slovenský skauting predstavuje svoju činnosť.

predstavenie-slovenskeho-skautingu.pdf (359.72 KB)

 

Významné dokončené projekty/dosiahnuté výsledky

Sme len malý, zhruba 100-členný skautský zbor, v ktorom je väčšina členov mladšia ako 18 rokov. Naša činnosť preto nie je megalomanská, skôr sa sústreďujeme na to, aby sme poriadne pripravili pre decká program, výlety, výpravy, tábory a aby na nich získali niečo do života. No aj tak majú naše oddiely i celý zbor za sebou pár významných projektov:
• medzi najväčšie podujatia patria, samozrejme, zborové podujatia a letné tábory. Napríklad v roku 2016 sme usporiadali letný tábor, na ktorom sa v dvoch turnusoch zúčastnilo spolu 75 účastníkov počas 46 programových dňoch,
• zorganizovali sme aj medzinárodné projekty: spoločný tábor s moravskými skautmi (2004), 12-dňovú výpravu roverov do Švédska (2005), v ďalšom roku prijali pozvanie švédski roveri a dva týždne táborili s našimi na Slovensku,
• pravidelne sa zúčastňujeme na medzinárodných stretnutiach skautov (celosvetové aj stredoeurópske Jamboree), napríklad v roku 2007 bolo 16 členov zboru na výročnom svetovom stretnutí skautov (Jamboree) vo Veľkej Británii,
• zapájame sa do verejnej zbierky Deň narcisov, tohto roku sme vyzbierali 346,81 €. Okrem toho, samozrejme, každý rok roznášame v Košiciach Betlehemské svetlo,
• pod patronát sme si v rokoch 2007 – 2010 vzali Turniansky hrad, kde sme v rámci projektu Odklínanie hradov pravidelne čistili zrúcaninu od náletovej vegetácie a odpadkov,
• nezabúdame ani na ekologické brigády, v roku 2017 boli dve, odstraňovali sme čierne skládky v MČ Košice-Krásna nad Hornádom a MČ Košice-KVP. Tohto roku sme brigádovali v MČ Košice-Sídlisko nad Jazerom (17. 3. 2018),
• pre starších skautov (roverov) a činovníkov, teda vodcov a iných dobrovoľníkov organizujeme od roku 2010 celoslovenský projekt InDuLoNa – Intelektuálno-duchovno-logické napredovanie; doteraz prebehlo 15 víkendových stretnutí, ktorých cieľom je rozvíjať a vzdelávať aj našich dobrovoľníkov, program je postavený na diskusných a prednáškových blokoch pod vedením skúsených a v danej oblasti vzdelaných prednášajúcich – vysokoškolských pedagógov, teológov, kňazov, filozofov.

 

Plán programových aktivít na rok 2019

O našom pláne programu sa dá hovoriť zatiaľ len rámcovo.

Počas školského roka vyzerá takto:

V klubovni (dĺžka trvania cca 2 hodiny):
• 1x týždenne družinovka (stretnutie družiny pod vedením radcu, v zbore je 10 družín),
• 1- až 2x za mesiac oddielová rada (stretnutie radcov družín a dospelých vodcov oddielov),
• 1x za mesiac oddielovka (spoločné stretnutie družín oddielu),
• cca 1x za mesiac zborová rada – stretnutie vodcov oddielov.

Výpravy a víkendové podujatia:
• 1x mesačne jednodňová oddielová výprava do prírody,
• 1x za dva mesiace oddielové podujatie (kultúrne, športové...),
• 3x do roka víkendové oddielové podujatie (na chate, v stanoch),
• 1x za 2 mesiace zborové podujatie.

Počas letných prázdnin:
• letný stanový tábor, pre vĺčatá 11-dňový, pre skautky 15- a pre skautov 18-dňový, na lúke mimo civilizácie.

Náplňou stretnutí je (okrem organizačnej časti) hlavne plnenie:
• stupňov napredovania (nováčik, 1. a 2. stupeň),
• odboriek (sú určené na prehĺbenie vedomostí),
• výziev (skôr zamerané na rozvoj charakteru a pevnej vôle).
Program prebieha hravou, pre deti príťažlivou a atraktívnou formou (súťaže, rôzne skúšky a podobne). Cieľom je dosiahnuť fyzický, duševný, spoločenský a duchovný rozvoj, takže nechýba šport, intelektuálne aktivity (šach, hlavolamy, vedomostné kvízy...), divadlo, gitara, spev, ale ani dumky a zamyslenia zamerané na rozvoj ľudských cností (česť, pomoc iným, priateľstvo, vernosť, ochrana prírody, pozitívny prístup k životu a podobne). Tieto aktivity vedú na družinových stretnutiach radcovia, na oddielových stretnutiach vodcovia. A tí, aby to vedeli robiť, sú vzdelávaní v rámci oddielových rád a oblastných radcovských kurzov.

Na rôznych kurzoch sú naši členovia vzdelávaní vo vedení družín, oddielov, v príprave programu a prvej pomoci.

V prílohe je zoznam aktivít uskutočnených v roku 2017, nejako podobne bude vyzerať aj tento a budúci rok.

 

Popíšte podrobne jednu z Vašich budúcoročných programových aktivít, pre realizácie ktorej si viete predstaviť dobrovoľnícku pomoc zamestnancov skupiny Tatra banka a. s.

Zďaleka najnákladnejšou a organizačne najvyčerpávajúcejšou aktivitou je vyvrcholenie skautského roka – letný stanový tábor. Tu radi uvítame pomoc zamestnancov skupiny Tatra banka, a. s.
Tábor organizujeme v prírode na lúke pod lesom mimo civilizácie, s ubytovaním v dvojmiestnych podsadových stanoch, spoločným stravovaním (5x denne) v poľnej kuchyni a programom podľa skautskej metodiky. Je určený len pre členov zboru. Táboriť budú tri naše oddiely – 3. oddiel skautov (18 dní, cca 25 detí a 6 vedúcich), 9. oddiel skautiek (15 dní, cca 20 detí a 6 vedúcich) a 4. oddiel vĺčat (9 dní, cca 25 detí a 7 vedúcich).
Tábor sa začína jeho stavbou – v Košiciach naložíme veľké nákladné auto materiálom (stany, vybavenie kuchyne, potraviny, programový materiál, vodovod a podobne) a po vyložení na lúke staviame tábor približne 4 dni. Táboríme v turnusoch po oddieloch. Na záver tábor búrame (3 – 4 dni) a prevážame materiál do Košíc.
Rámcový opis aktivít:
- program dňa: ráno budíček 7.15 hod., rozcvička, hygiena, raňajky, slávnostný nástup a vztýčenie štátnej vlajky, potom je dopoludňajší blok programu, obed a popoludňajší blok, podvečer je osobné voľno, hygiena a večera, po nej nástup a večerný program,
- oddiely sú tvorené 3 – 4 družinami, každý deň má niektorá z nich dennú službu v kuchyni a pomáha kuchárovi variť, nakupovať, vydávať stravu, umývať riad a podobne, družiny sa striedajú, podobne aj v nočnej službe, keď strážia v pravidelných intervaloch tábor,
- program je rozdelený na tieto časti: etapová hra (jeden námet, veľa súťaží), športové súťaže (futbal, ringo, volejbal, lakros...), výlety a výpravy (na hrad, plaváreň, do okolia), výcvik v skautských zručnostiach (ručné práce, výroba lukov, mapovanie, signalizácia morzeovky a podobne), dumky a zamyslenia (pri táboráku, v hangári pri sviečkach),
- programoví vedúci pripravujú aktivity už pred táborom, časť programu vedie vodca oddielu (najmä výchovnú časť, dumky, výlety), jednotlivé prvky programu striedame, dbá sa na dynamiku, snažíme sa zohľadňovať biorytmus a počasie (ktoré, samozrejme, dosť narúša program, a preto treba mať v zálohe aj „mokrú verziu“); námety čerpáme z množstva publikácií (zbierky hier, knihy o rozvoji osobnosti, skautské a iné odborné príručky),
- vyhodnocovanie aktivít – niektoré hneď po ukončení, iné v blokoch, na záver tábora je naplánované review – účastníci majú možnosť povedať, ako sa im páčilo, aby vedúci mali spätnú väzbu a prípadne mohli program korigovať a vyvarovať sa chýb.

 

Čo je cieľom plánovanej aktivity

Cieľmi tábora sú:
- pripraviť a realizovať kvalitný program pre účastníkov,
- naučiť deti táborníctvu a zdokonaliť ich v správnom šetrnom prístupe k prírode, starostlivosti o seba v skromých táborových podmienkach (kde nie je mamička, ktorá navarí, umyje riad, vyperie a postelie posteľ :-)),
- naučiť deti pracovať so sekerou, s pílou, kladivom, tiež naučiť variť ich jednoduché jedlá, nielen teoreticky, ale v praxi,
- umožniť účastníkom zdokonaliť sa fyzicky – preto je v programe tábora toľko hier, športu a súťaží, uvedomujeme si, že obezita je vážny problém mladej generácie,
- naučiť deti prekonávať strach (tma, nové prostredie, les a jeho zvuky),
- zapracovať nových vedúcich oddielov a radcov družín, aby mohli kvalitnejšie viesť zverené deti aj počas roka, aj v budúcich táboroch,
- pomôcť miestnej komunite (obciam) pri environmentálnej činnosti (ako obyčajne – čistenie potoka, hrabanie sena a podobne),
- v neposlednom rade stmeliť kolektívy oddielov, prehĺbiť motiváciu, dôveru a zvýšiť chuť do ďalšej činnosti.

 

Akú dobrovoľnícku činnosť očakávate zrealizovať dobrovoľníkmi z TB v rámci naplnenia týchto cieľov

Veľmi by nám pomohla pomoc 5 – 8 dobrovoľníkov TB pri stavbe tábora aspoň na 1 – 2 dni. Náročné je nakladanie materiálu na nákladné auto, jeho vyloženie. Pomoc by sme potrebovali aj pri stavbe veľkých stanov, stavbe regálov a pultov v kuchyni a sklade a pri stavbe podsadových stanov.
Za odmenu ponúkame slnko, pot, vtipné situácie, mozole a zážitok z prespania v pravom skautskom stane v lone peknej prírody so zvukovou kulisou potoka.

 

Kde plánujete túto aktivitu realizovať

V posledných šiestich rokoch sme táborili na dvoch lúkach – trikrát za Rejdovou pri Dobšinej a trikrát pri Bajerovciach. Aj v roku 2019 budeme táboriť na jednej z týchto lúk, pravdepodobne v Rejdovej. Je to nádherná lúka, popri ktorej tečie potok Slaná a okolo ktorej sú už len hory a lesy južného okraja Slovenského raja.

 

Termín, v ktorom plánujete túto aktivitu realizovať

Stavbu tábora začíname hneď po skončení školského roka, teda teraz to bude v sobotu 29. 6. 2019. Stavba trvá 4 – 5 dní a v tom čase by sme potrebovali pomoc zamestnancov skupiny Tatra Banka, a. s. Potom prebehne samotný tábor a jeho búranie prebehne zhruba okolo 5. – 10. augusta.

 

Rozpočet min na 1 000 Eur, potrebný na realizáciu tejto aktivity (prednostne chceme podporiť materiálové potreby a kúpu, alebo prenájom pracovných nástrojov potrebných na zrealizovanie dobrovoľníckej aktivity)

Rozpočet tábora v €

Príjmové položky
8 000 € – účastnícke príspevky
1 600 € – dary PO, dotácia mesta a MČ

Spolu príjmy 9 600 €

Výdavkové položky
3 000 € – strava (len potraviny – varíme si sami)
2 000 € – obnova stanov (nákup nových cielt, kolíkov, napínacích lán a tyčí)
1 200 € – športový, kancelársky, programový, tábornícky materiál, údržba kuchynského vybavenia
300 € – lieky, ošetrenie, lekárske potvrdenia
1 500 € – doprava materiálu nákladným autom
1 100 – cestovné (autobus, vlak, pohotovostné auto)
300 € – vstupné plaváreň, jaskyňa, hrad
100 € – rozbor vody na pitné účely
100 € – vybavenie povolení, poštovné, komunikačné náklady, kopírovanie a ostatné služby
0 € – propagácia a reklama
0 € – platy vedúcich (všetci sme dobrovoľníci)

Spolu výdavky 9 600 €