Ochrana a tvorba životného prostredia

Združenie Slatinka

Banskobystrický región

Región, v ktorom organizácia pôsobí:

Banskobystrický región

Sokolská 11, 960 01  Zvolen

 

Misia a ciele organizácie

Združenie Slatinka je organizácia ľudí, ktorí sa rozhodli urobiť v prospech životného prostredia a svojej komunity to, čo môžu a musia. Združenie vzniklo v r. 1993 vo Zvolene zo skupinky aktívnych študentov a pedagógov fakulty ekológie a z miestnych obyvateľov, ktorí zareagovali na znovuoživenie projektu kontroverznej priehrady Slatinka. Tú plánuje štát od r. 1954 a mala zaplaviť nielen dedinku Slatinka (odtiaľ aj názov združenia), ale aj prírodne mimoriadne cenné údolie rieky Slatina pri Zvolene. Poslaním združenia je ochrana životného prostredia a prírodných hodnôt, predovšetkým vo Zvolene a v okolí, ďalej zvýšenie účasti verejnosti na rozhodovaní o projektoch a dokumentoch s vplyvom na životné prostredie a environmentálna výchova a vzdelávanie. Dôležitou skupinou sú pritom deti a mladí ľudia, ktorí síce budú znášať dôsledky dnešných rozhodnutí o životnom prostredí, ale ich formálne možnosti rozhodovanie ovplyvniť sú veľmi malé. Podporujeme miestnych ľudí, poskytujeme rady a návody, ako chrániť svoje životné prostredie a predchádzať problémom (ekoporadňa Zelená skrinka – http://www.slatinka.sk/ekoporadna/rady-kontakty/).

25 rokov Združenia Slatinka.JPG (367.24 KB)

 

Významné dokončené projekty/dosiahnuté výsledky

Mestský park Lanice vo Zvolene – cca 26 ha plochy pri centre Zvolena bolo ešte v 90. rokoch určených na zastavanie. Dobrovoľníci združenia sa začali o časť plochy starať – odstraňujeme nelegálne skládky odpadu, vysádzame stromy, z ktorých tie prvé už majú viac ako 5 m do výšky, kosíme nepôvodné druhy bylín. Osadili sme informačné tabule, interaktívne prvky pre deti, drevené mostíky a chodníky, ako aj rampu na sprístupnenie parku. V spolupráci s mestom Zvolen sme dosiahli schválenie územného plánu pre park, ktorý sa už začal napĺňať osadením workoutového ihriska. V parku organizujeme množstvo akcií, napr. Deň Zeme, Deň pre Lanice.
Výsadba aleje do Slatinky – takmer 50 stromov tradičných odrôd vysadili dobrovoľníci v priebehu r. 2016 – 2017 pri prístupovej ceste do Slatinky. Ďalšie desiatky stromov sú vysadené v záhradách a krajine okolo dediny. Hoci výsledky tejto práce budú užívať dnešné deti, do výsadby sa s nadšením zapojili firemní dobrovoľníci aj miestni ľudia.
Náučný chodník Údolím rieky Slatina – chodník s dĺžkou cca 10 km vedie zo Zvolena do Slatinky a späť. Pre návštevníkov sprístupňuje krajinu, ktorá mala byť už viac ako 60 rokov pod hladinou vodnej nádrže. Keďže na výstavbu štát nenašiel peniaze, príroda v údolí zostala zachovaná tak ako nikde inde – na malom území sú mokrade, lesy, staré brehové porasty pri nezregulovanej rieke aj bohato kvitnúce lúky. Dobrovoľníci vytvorili náučný chodník už v r. 2003, nedávno prešiel generálnou obnovou.
Obnova bývalej školy v Slatinke – obnovenie knižnice a vytvorenie unikátneho ekocentra pre deti a mladých ľudí, ktorí sa učia v prírode o prírode, ale aj miesta na komunitné, kultúrne a zaujímavé aktivity. Škola je vo vlastníctve štátu, ale jej správca sa o budovu, podobne ako ostatné domy v Slatinke, nestaral. Miestni ľudia, potomkovia pôvodných obyvateľov, ale aj novousadlíci sa začali o domy starať, aby ich zachovali v pôvodnej architektúre. Združenie Slatinka sa postaralo o budovu bývalej školy, ktorú postupne opravujeme, a mení sa na miesto stretnutí, čítanie z kníh, komunitné akcie, divadlo a pod.
Medzi významné výsledky tiež zaraďujeme: zrušenie stavebnej uzávery v Slatinke; vytvorenie tradície stretnutí rodákov Slatinky; spracovanie tlačených materiálov o Slatinke so spomienkami, s pôvodným názvami chotára a domov, receptmi jedál; záchranu časti zelených plôch na Nám. SNP vo Zvolene; úprava priestorov a vytvorenie pešej zóne pri múzeu vo Zvolene.

 

Pracovné kontakty s podobnými organizáciami doma i v zahraničí

SOSNA, o. z. (ekocentrum SOSNA), Slovensko – silvia.sosna@gmail.com, Družstevná nad Hornádom (prírodné záhrady, záhrady, ktoré učia)

WWF, Slovensko – mplassmann@wwfdcp.org, Bratislava (ochrana vôd na Slovensku)

INTERRA, Rusko – ana.mokrushina@gmail.com, Krasnojarsk (spolupráca pri Erasmus+ projektoch)

Centrum dobrovoľníctva, Slovensko – cd@centrumdobrovolnictva.sk, Komenského 21, Banská Bystrica (sme infobodom pre dobrovoľníkov pre región Zvolena)

 

Plán programových aktivít na rok 2019

Aktivity združenia sú každoročne plánované v rámci dlhodobých projektov:
1) Zachráňme Slatinku – ochrana prírodných hodnôt údolia Slatiny a dedinky Slatinka. V r. 2018 – 2019 plánujeme systematickú a opakujúcu sa činnosť – údržba náučného chodníka údolím Slatiny, organizovanie exkurzií do prírody pre deti ZŠ, SŠ a širokú verejnosť, komunitné akcie v dedinke (Stretnutie rodákov, čítanie v knižnici, koncerty a divadlo atď.). Krátkodobým cieľom je úprava záhrady za bývalou školou v Slatinke podľa plánov detí a mladých ľudí tak, aby vzniklo atraktívne miesto pre učenie sa v prírode o prírode. Dokončíme oplotenie miestneho cintorína a začneme s opravou mosta. Dôležitou súčasťou je zapájanie sa do rozhodovania o projektoch a dokumentoch s vplyvom na životné prostredie na rôznych úrovniach (správne konania, územné plány, pripomienkovanie zákonov a stratégií).
2) Ochrana prírodných spoločenstiev a ich zvyškov v urbanizovanom prostredí – v r. 2018 – 2019 budeme pokračovať v starostlivosti o najcennejšiu časť parku Lanice (kosenie, čistenie). Plánujeme vysypať cca 300 m cestičiek drevnou štiepkou, ošetriť drevené prvky v parku (mostíky, lavičky, smerovníky), doplniť búdky pre vtáky a netopiere. Výzvou je výmena časti informačných tabúľ o parku tak, aby poskytovali informácie o území atraktívnou formou. Budeme tiež sledovať plánovanie projektov, ktoré môžu mať vplyv na stav cenných spoločenstiev (mokraď Krpele, Kórea, Dolné Lanice) a zapájať sa do správnych konaní. V r. 2018 obnovíme tradíciu pozorovaní pre deti a ich rodiny a v r. 2019 aj Deň pre Lanice.
3) Environmentálne vzdelávanie a výchova, najmä detí a mladých ľudí – rôzne vzdelávacie a informačné stretnutia, premietania, exkurzie, verejné podujatia. Osobitnou skupinou sú deti a mladí ľudia, pre ktorých pripravujeme (spolu s ich vrstovníkmi) aktivity v Slatinke, ako aj v parku Lanice. V r. 2018 – 2019 budeme ako partner Nadácie pre deti Slovenska a Mesta Zvolen pripravovať stratégiu práce s deťmi a mladými ľuďmi vo Zvolene.
4) Zvyšovanie účasti verejnosti na rozhodovaní o životnom prostredí – základom aktivít je ekoporadňa Zelená skrinka, v rámci ktorej budeme udržiavať aktuálne rady a nápady pre Zvolenčanov, ktorí chcú pomôcť životnému prostrediu a krajine okolo seba. Tiež budeme monitorovať a zapájať sa do rozhodovania o projektoch a dokumentoch s vplyvom na ŽP, osobitne v oblasti ochrany vôd v povodí rieky Hron a Slatinka (plánované MVE s negatívnym vplyvom na ŽP, ťažba nerastov, výruby drevín atď.).

 

Popíšte podrobne jednu z Vašich budúcoročných programových aktivít, pre realizácie ktorej si viete predstaviť dobrovoľnícku pomoc zamestnancov skupiny Tatra banka a. s.

Združenie Slatinka má v dedine Slatinka, cca 7 km od Zvolena, v prenájme bývalú školu. Vlastníkom je štát, v súčasnosti máme nájomnú zmluvu na dobu neurčitú. Vnútri školy sme vytvorili priestor na premietania, diskusie, knižnicu. Záhradu a dvor využívame na praktickú environmentálnu výchovu, hry, poznávanie prírody s menšími aj väčšími deťmi (ZŠ, SŠ) a ich rodinami – deti sem prichádzajú v rámci školského vyučovania, výletov, organizovaných akcií, individuálne. Zatiaľ sme tieto priestory upravovali tak, ako sa nám hodilo. V r. 2018 sme využili skúsenosti z participatívneho plánovania a naplánovali úpravu záhrady a dvora tak, aby vzniklo bezpečné a podnetné prostredie vytvorené podľa potrieb detí aj iných skupín, ktoré priestor používajú. Chceme deťom umožniť objavovať, skúšať a bezpečne riskovať, ponúknuť im rôznorodé podnety na hry a učenie sa.
V lete a na jeseň 2018 prebehla etapa plánovania, keď deti a mladí ľudia najskôr mapovali záhradu a dvor a neskôr plánovali to, čo v záhrade chýba a chceli by využiť pri učení sa. Spolu s dospelými sme následne absolvovali seminár s expertmi z o. z. SOSNA a vytvorili sme plán úprav záhrady. Ten spoločne s deťmi a mladými ľuďmi postupne realizujeme, prirodzene však väčšina ťažkých prác zostáva na dospelých.
V rámci spolupráce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami z Tatra banky by sme chceli urobiť väčšie „zemné práce“ a vytvoriť nové plochy pre aktivity detí. Ide o vyvýšené záhony, v ktorých by mohli deti sadiť semienka a starať sa o bylinky (milujú najmä polievanie vodou zo studne, na ktorej je pumpa), pozorovať hmyz či jednoducho si zobrať niečo čerstvé a zdravé na jedenie. Chceli by sme tiež premiestniť, resp. vytvoriť nové kompostovisko, a najmä vysadiť ovocné a plodonosné dreviny, ako sú josta, budleja, ríbezle, egreše, muchovník, rakytník, černice, maliny, bršlen, zemolez... Tie doplníme aj bylinami pre motýle a iný užitočný hmyz, pre ktorý máme už urobenú konštrukciu na hmyzí domček, ten však potrebujeme doplniť materiálom. Poslednou prácou pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky je výroba jednoduchého posedenia, ktoré sa bude dať posúvať po záhrade podľa potrieb a aktivít.

 

Čo je cieľom plánovanej aktivity

Tradičné a dnes zaužívané spôsoby výučby detí v škole málo vyhovujú prirodzenému spôsobu učenia sa o prírode, a tak sa u mnohých detí záujem o prírodu a zvedavosť rýchlo strácajú. Ambíciou projektu je v tejto súvislosti vytvoriť bezpečný a inšpiratívny poloverejný priestor v Slatinke (v záhrade a na dvore bývalej školy) rešpektujúci potreby detí a iných užívateľov, ktorý umožní deťom objavovať, skúšať a bezpečne riskovať, ponúkne im rôznorodé podnety. Deti a mladí ľudia (najmä ZŠ a SŠ) sem prichádzajú individuálne, v rámci vyučovania aj mimo neho, na výlety aj stretnutia v prírode.
Konkrétnym krátkodobým cieľom je urobiť náročnejšie „zemné práce“, ktoré sú pre deti príliš ťažké, resp. by ich robili dlhší čas než motivovaní dospelí. Ide o vytvorenie nových, resp. premiestnenie dnes nevhodne umiestnených vyvýšených záhonov a kompostoviska, výsadba drevín a bylín a výroba posedenia v záhrade.

 

Akú dobrovoľnícku činnosť očakávate zrealizovať dobrovoľníkmi z TB v rámci naplnenia týchto cieľov

Pomoc dobrovoľníkov a dobrovoľníčok TB by sme potrebovali pri úprave záhrady za bývalou školou v Slatinke, kde vzniká atraktívny priestor na učenie sa v prírode o prírode. Plán úprav záhrady vznikol v r. 2018 počas niekoľkých plánovacích stretnutí s deťmi a mladými ľuďmi, ako aj s inými užívateľmi záhrady. Konkrétne by sme potrebovali pomoc pri týchto činnostiach:
1) naplnenie a finalizácia hmyzieho domčeka (konštrukciu už vyrobili deti na jeseň 2018) – navŕtanie polienok, príprava šišiek, konárikov, sena a iného materiálu, naplnenie jednotlivých častí domčeka;
2) založenie 2 nových a premiestnenie 1 existujúceho vyvýšeného záhona na pestovanie zeleniny a byliniek pre deti – okraje záhonov budú z dreva a kameňa (miestne zdroje), do záhonov použijeme zem z existujúceho záhona a vyzretý kompost, ktoré doplníme novou kvalitnou zemou;
3) výsadba ovocných a plodonosných drevín popri existujúcom plote, výsadba byliniek do vyvýšeného záhona a výsadba nektáronosných rastlín ku hmyziemu domčeku – výsadba sadeníc, ich upevnenie k dreveným kolom, pokrytie plochy štiepkou ako ochrana proti vysušeniu a prerastaniu burinou;
4) premiestnenie existujúceho kompostoviska a založenie nového na vhodnom mieste – rozobratie drevenej ohrady a premiestnenie kompostu na nové miesto (cca 50 m), už vyzretý kompost použijeme na nové vyvýšené záhony;
5) výroba lavičiek/posedenia do záhrady – výroba z pripraveného dreva pomocou spojovacieho materiálu, natretie ochranným náterom.

 

Kde plánujete túto aktivitu realizovať

Dedina Slatinka, okr. Zvolen (administratívne je to časť obce Zvolenská Slatina)
V Slatinke máme prenajatú bývalú školu – priestorom na aktivitu je dvor a záhrada za touto školou. Doteraz sme ju využívali a upravovali, tak ako sme potrebovali, časom sme však zistili, že potrebujeme dlhodobejší plán úprav. Ten sme urobili v priebehu leta a jesene 2018 počas niekoľkých plánovacích stretnutí s deťmi, mladými ľuďmi aj dospelými a zohľadňuje potreby všetkých skupín užívateľov priestoru. Celkovo ide o cca 1000 metrov štvorcových plochy.

 

Termín, v ktorom plánujete túto aktivitu realizovať

Aktivity je možné realizovať postupne od marca do októbra 2019, väčšinu prác by sme však chceli urobiť na jar, do mája 2019.

 

Rozpočet min na 1 000 Eur, potrebný na realizáciu tejto aktivity (prednostne chceme podporiť materiálové potreby a kúpu, alebo prenájom pracovných nástrojov potrebných na zrealizovanie dobrovoľníckej aktivity)

Na aktivitu "Záhrada v Slatinke" potrebujeme spolu: 1 250 €, z toho:
• 250 € – sadenice ovocných a plodonosných drevín, byliniek a nektáronosných rastlín (josta, budleja, ríbezle, egreše, muchovník, rakytník, černice, maliny, bršlen, zemolez, materina dúška, šalvia, levandule, rudbekie, floxy, kocúrniky...)
• 250 € – materiál na vyvýšené záhony pre deti – kvalitný humus/zemina, zeleninové priesady a semiačka (pozn.: kamene a drevo na záhony budeme mať z vlastných zdrojov, štiepku/drevenú drvu na hriadky vyrobíme vlastným štiepkovačom, časť humusu použijeme z vlastného kompostu)
• 250 € – drevo a spojovací materiál na výrobu posedenia – polguliače na výrobu jednoduchého posedenia do záhrady
• 50 € – semienka a sadenice zeleniny do vyvýšených záhonov pre deti – paradajky, reďkovky, šalát, zeler, kaleráb a pod.
• 75 € – spojovací materiál a drobný materiál na výrobu posedenia, spojenie drevených častí vyvýšených záhonov a hmyzieho domčeka – klince, skrutky, samorezky, vrtáky, reťaz na pílu, lanko do krovinorezu, olej a benzín do píly/štiepkovača/krovinorezu a pod.
• 150 € – náradie potrebné pri výsadbe a zakladaní nových vyvýšených záhonov a kompostovísk – lopaty, krompáč, motyky
• 75 € – ochranné pomôcky a hygienické potreby – rukavice, mydlo, vreckovky, náplasti a iné potreby do lekárničky
• 100 € – občerstvenie na dobrovoľnícke brigády – nealko, pečivo, ovocie a zelenina, suroviny na vegetariánsky guláš a pod.
• 50 € – prevoz materiálu a náradia – pohonné hmoty do auta na prevoz materiálu, náradia a nástrojov na brigády a aktivity