Ochrana a tvorba životného prostredia

Čiernohronská železnica, n. o.

Banskobystrický región

Región, v ktorom organizácia pôsobí:

Banskobystrický región

Hlavná 56, 976 52  Čierny Balog

 

Misia a ciele organizácie

Hlavným cieľom organizácie je záchrana, obnova a pravidelné prevádzkovanie národnej kultúrnej pamiatky – Čiernohronskej lesnej železnice v Čiernom Balogu. Súčasťou našej práce je aj všemožná podpora trvalo udržateľného rozvoja nášho regiónu, ochrana prírody, vzdelávanie a práca s dobrovoľníkmi. Bližšie pozri: https://www.chz.sk/sk/novinky/krajina-pre-ludi-revitalizacia-ciernohronskej-doliny/

 

Významné dokončené projekty/dosiahnuté výsledky

Záchrana a obnova 20 km pôvodne lesnej železnice, určenej v roku 1982 na zošrotovanie. Pravidelné prevádzkovanie turistických parných vláčikov na zachránených a obnovených 20 km tratí (pôvodná dĺžka tratí bola 132 km). Pozri: www.chz.sk a https://www.chz.sk/sk/chz/ocenenia/

 

Pracovné kontakty s podobnými organizáciami doma i v zahraničí

Alishan forest railwai Taiwan, Zillertalbahn, Mariazellbahn a Pinzgauerbahn Rakúsko, Biescadska kolejka lesna Poľsko, Jindřichohradecké místní dráhy a Slezké zemské dráhy ČR, Nagyborsony vasut Maďarsko

 

Plán programových aktivít na rok 2019

Pokračovanie v obnove tratí, lokomotív aj vozňov, pravidelná prevádzka podľa cestovného poriadku od Veľkej noci do 15. 9., okrem hlavnej sezóny celoročne na objednávku, spolupráca s obcou pri budovaní cyklochodníka Čierny Balog – Hronec. Podrobne pozri: https://www.chz.sk/sk/novinky/krajina-pre-ludi-revitalizacia-ciernohronskej-doliny/

 

Popíšte podrobne jednu z Vašich budúcoročných programových aktivít, pre realizácie ktorej si viete predstaviť dobrovoľnícku pomoc zamestnancov skupiny Tatra banka a. s.

Obec Čierny Balog získala v tomto roku grant na vybudovaní 4,5 km cyklochodníka Hrončianskou dolinou – od konca dediny na Novom Kráme po Svätý Ján nad Hroncom. Trasa kopíruje trať ČHŽ a významným spôsobom zvýši atraktivitu Hrončianskej doliny. V spolupráci a súčinnosti s obcami Čierny Balog a Hronec buduje postupne aj Čiernohronská železnica popri svojej trati na úsekoch, kde je to možné, nadväzujúce cyklocestičky – traily tak, aby cyklista mohol prejsť celou trasou popri ČHŽ bez kolízie s automobilovou dopravou. Pri tejto práce je veľký podiel ručnej neodbornej práce (vyklčovanie náletových drevín popri trati, úprava terénu, vyštrkovanie cyklocestičiek jemný štrkom, jeho zhutnenie a odvodnenie cyklocestičky (výkopy odvodňovacích rigolov). Na tieto práce úspešne využívame VPP od obcí alebo svojich dobrovoľníkov. Práca je súčasne úžasným teambuildingom.

 

Čo je cieľom plánovanej aktivity

Cieľom je doplniť budované alebo už existujúce cyklochodníky a cyklotrasy v našom regióne tak, aby ponuka pre cykloturistov bola čo najširšia, bezpečná a ak je to možné, úplne oddelená od automobilovej premávky.

 

Akú dobrovoľnícku činnosť očakávate zrealizovať dobrovoľníkmi z TB v rámci naplnenia týchto cieľov

Vyrezávanie náletových drevín popri tratiach ČHŽ, úpravy terénu pre cyklocestičky, ich odvodnenie a spevnenie štrkom. Ručná práca za pomoci drobných mechanizmov ČHŽ (UNC 060, koľajový bager, valec, zhutňovač, vozne na vysýpanie). Pozri napr.: https://www.chz.sk/sk/galerie/jarna-brigada-2018/

 

Kde plánujete túto aktivitu realizovať

Na úseku trate Svätý Ján – Hronec (cca 2 km); zraz účastníkov vždy v stanici Čierny Balog – doprava na pracovisko vláčikom ČHŽ (7 km)

 

Termín, v ktorom plánujete túto aktivitu realizovať

Počas celej stavebnej sezóny od mája do októbra

 

Rozpočet min na 1 000 Eur, potrebný na realizáciu tejto aktivity (prednostne chceme podporiť materiálové potreby a kúpu, alebo prenájom pracovných nástrojov potrebných na zrealizovanie dobrovoľníckej aktivity)

Práce stavebných mechanizmov (30 hod.) – 900 €, materiál a náradie – 800 € = spolu 1 700 € + práca dobrovoľníkov – 0,- €, ich strava (obedy – 250 €)